ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมอัจฉริยศาสตร์
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
จำนวน 20 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34121
เด็กชายธนกฤต พวงทิพย์
2/7
2
34123
เด็กชายปัณณวรรธ เกลี้ยงเกลา
2/7
3
34124
เด็กชายภูมิพัฒน์ ธงรังกา
2/7
4
34126
เด็กชายวรนน วรสันติกุล
2/7
5
34127
เด็กชายศตวรรษ สุนทรปิยะพันธ์
2/7
6
33256
เด็กหญิงฐิติวรดา ทองคำแท้
3/10
7
33655
เด็กหญิงเบญญาภา ถาวร
3/10
8
33658
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฉิมพานะ
3/10
9
33663
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สังขาว
3/10
10
31426
นายปฏิพัทธ์ เพชรชนะ
6/11
11
31426
นายปฏิพัทธ์ เพชรชนะ
6/11
12
31788
นายกิตติภณ จุลภักดิ์
6/11
13
31788
นายกิตติภณ จุลภักดิ์
6/11
14
31793
นายธีรธรรม์ จันทร์อินทร์
6/11
15
31793
นายธีรธรรม์ จันทร์อินทร์
6/11
16
31799
นายภูเบศร์ วีร์บุตร
6/11
17
31799
นายภูเบศร์ วีร์บุตร
6/11
18
31825
นางสาวอัตกิยา ไกรณรา
6/11
19
31790
นายจิรายุ สุวรรณอำภา
6/13
20
31790
นายจิรายุ สุวรรณอำภา
6/13