ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมอัจฉริยศาสตร์
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
จำนวน 12 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34121
เด็กชายธนกฤต พวงทิพย์
2/7
2
34123
เด็กชายปัณณวรรธ เกลี้ยงเกลา
2/7
3
34124
เด็กชายภูมิพัฒน์ ธงรังกา
2/7
4
34126
เด็กชายวรนน วรสันติกุล
2/7
5
34127
เด็กชายศตวรรษ สุนทรปิยะพันธ์
2/7
6
33256
เด็กหญิงฐิติวรดา ทองคำแท้
3/10
7
33650
เด็กหญิงณัฐธิดา อรัญภาค
3/10
8
33654
เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์เพชรกุล
3/10
9
33655
เด็กหญิงเบญญาภา ถาวร
3/10
10
33658
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฉิมพานะ
3/10
11
33659
เด็กหญิงณัฐวศา โค้วชูวงษ์
3/10
12
33663
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สังขาว
3/10