ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมอาเซียน
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
จำนวน 50 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
33065
นางสาวสุภัทรกรณ์ ทองสาร
4/1
2
32838
นายบวรณัชญ์ วิทยานุศักดิ์
4/4
3
32865
นางสาวทรรศน์พร พิเศษศุภออรรถ
4/4
4
34995
นางสาวนันท์นภัส ชูศรี
4/4
5
32843
นายภัทรภณ คงรอด
4/5
6
32843
นายภัทรภณ คงรอด
4/5
7
32854
นางสาวกชกร จินตนชูติกร
4/5
8
32861
นางสาวชาลิสา เทพกำเนิด
4/5
9
32868
นางสาวปาลิตา ภู่ศิริ
4/5
10
32873
นางสาวรพีพรรณ มธุระเมธาวี
4/5
11
34975
นางสาวเกศรา ดีทอองอ่อน
4/5
12
34976
นางสาวจิดาภา วิชญวิศิษฏ์ชล
4/5
13
34977
นางสาวชาลิสา เขียวคล้าย
4/5
14
34984
นางสาวศิริพัทธพร อักษรกุล
4/5
15
32878
นางสาวหทัยชนก ขวัญดี
4/6
16
32926
นางสาวอัฉราพรรณ ศรพิชัย
4/6
17
33004
นางสาวดารีมี่ สาและ
4/6
18
33004
นางสาวดารีมี่ สาและ
4/6
19
32874
นางสาวลักษิกา แย้มยินดี
4/7
20
33000
นางสาวชลลดา ศักดิ์ศรี
4/7
21
33000
นางสาวชลลดา ศักดิ์ศรี
4/7
22
33875
นางสาววิมลสิริ วัตถุ
4/7
23
32872
นางสาวยวิษฐา โอพั่ง
4/8
24
33002
นางสาวณัฐณิชา ไทยทองนุ่ม
4/8
25
33002
นางสาวณัฐณิชา ไทยทองนุ่ม
4/8
26
33013
นางสาวศุทธิณี รัตนโชติ
4/8
27
33013
นางสาวศุทธิณี รัตนโชติ
4/8
28
33014
นางสาวสโรชา ขนานแก้ว
4/8
29
33014
นางสาวสโรชา ขนานแก้ว
4/8
30
33015
นางสาวสลิล หนูรักษ์
4/10
31
33015
นางสาวสลิล หนูรักษ์
4/10
32
34925
นางสาวอัญญาณี แคล่วคล่อง
4/10
33
34925
นางสาวอัญญาณี แคล่วคล่อง
4/10
34
32625
นางสาวกมลชนก โชติรัตน์
4/12
35
32627
นางสาวกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม
4/12
36
32634
นางสาวนงนภัส ปานณรงค์
4/12
37
32638
นางสาวปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
4/12
38
32639
นางสาวพิมผกา บุญเพ็ชร์
4/12
39
32646
นางสาวศจิษฐา โรยร่วง
4/12
40
33001
นางสาวฐานิชชา สุวรรณรักษ์
4/12
41
33001
นางสาวฐานิชชา สุวรรณรักษ์
4/12
42
32338
นายสัตตยา มุสิกชาติ
5/3
43
32205
นางสาวทศวรรณ สิงหา
5/5
44
32206
นางสาวธัณญรัตน์ สุวรรณรัตน์
5/6
45
32208
นางสาวบัณฑิตา ชูแก้ว
5/6
46
32217
นางสาวศศิกานต์ ใจปลื้ม
5/6
47
32476
นางสาวสุวภัทร ขนายน้อย
5/6
48
33795
นางสาวภัทรดา อรรถวิเชียร
5/7
49
31995
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
5/8
50
32052
นายรัชชานนท์ ชูเพ็ชร
5/8