ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมSci-fi movie be inspired
นายธนกฤต แก้วทอง
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
จำนวน 40 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34537
เด็กชายกรณ์อิชณน์ ศรีภิรมย์มิตร
1/8
2
34539
เด็กชายจิตติพัฒน์ ลักขีพินิศกุล
1/8
3
34540
เด็กชายชาญพัฒน์ สุขเพชร
1/8
4
34541
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ
1/8
5
34543
เด็กชายธนเสฏฐ์ สุวรรณรัตน์
1/8
6
34544
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย
1/8
7
34545
เด็กชายพชร คงมะลวน
1/8
8
34546
เด็กชายโพธิวัฒน์ บุญชู
1/8
9
34547
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขสม
1/8
10
34548
เด็กชายภูมิธีร์ธวัส ภัทรกุลภากร
1/8
11
34549
เด็กชายภูริชภณ ติณณาธร
1/8
12
34550
เด็กชายวชิรวิทย์ ภู่วัฒนาพันธ์
1/8
13
34551
เด็กชายวุฒิพร ชูเชิด
1/8
14
34248
เด็กหญิงภูริชญา แพน้อย
2/10
15
34273
เด็กหญิงชยารัตน์ ฤทธิกุล
2/11
16
34280
เด็กหญิงนันท์นภัส คงคาชัย
2/11
17
34284
เด็กหญิงวริสา ไทยฤทธิ์
2/11
18
34285
เด็กหญิงศิรดา บุญโญ
2/11
19
33242
เด็กชายธนกร ประเสริฐมรรค
3/11
20
33245
เด็กชายปุณยวัจน์ รักษาเพชร
3/11
21
33666
เด็กชายกฤติน นพคุณ
3/11
22
33668
เด็กชายคุณากรณ์ ชัยชำนิ
3/11
23
33669
เด็กชายณัฐชนน อ่วมสกุล
3/11
24
33671
เด็กชายณัฐพล ชัยปิตินานนท์
3/11
25
33674
นายนฤภัทร สุขเจริญ
3/11
26
33675
เด็กชายปุญญพัฒน์ ยองใย
3/11
27
33676
เด็กชายพงศภัค เพชรประเสริฐ
3/11
28
33680
เด็กชายภาสกร ศรีลาเทพย์
3/11
29
33681
เด็กชายรัฐนันท์ แพน้อย
3/11
30
33684
เด็กหญิงชนนันท์ ค้วนแอ่ม
3/11
31
33685
เด็กหญิงชนากานต์ อินทเจียด
3/11
32
33687
เด็กหญิงฐิติชญา ตลึงจิตร
3/11
33
33689
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ภิรมย์นก
3/11
34
33692
เด็กหญิงนภิสา เฉลิมพิพัฒน์
3/11
35
33694
เด็กหญิงนันทัชพร ราชอำไพ
3/11
36
33694
เด็กหญิงนันทัชพร ราชอำไพ
3/11
37
33696
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุขจันทร์
3/11
38
33699
เด็กหญิงยศวดี เกตุแก้ว
3/11
39
33700
เด็กหญิงศิรประภา กรายแก้ว
3/11
40
33701
เด็กหญิงสุธีกานต์ แผ้วชนะ
3/11