ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมBio cover song
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
จำนวน 35 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32100
นางสาวกชกาญจน์ แก่นแก้ว
5/5
2
34304
นางสาวสุธาทิพย์ อุบลรัตน์
5/5
3
34337
นางสาวพรรษมน แจ่มสกุล
5/5
4
31396
นางสาวชาลิสา พลสิงห์
6/5
5
31396
นางสาวชาลิสา พลสิงห์
6/5
6
31443
นางสาวชาลิสา พันธ์ครุฑ
6/5
7
31443
นางสาวชาลิสา พันธ์ครุฑ
6/5
8
31445
นางสาวณัฐนรี ไมทอง
6/5
9
31445
นางสาวณัฐนรี ไมทอง
6/5
10
31446
นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรชำนาญ
6/5
11
31446
นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรชำนาญ
6/5
12
31462
นางสาวอทิตยา ปานยืน
6/5
13
31462
นางสาวอทิตยา ปานยืน
6/5
14
31577
นางสาวจรีภรณ์ สุทธินุ้ย
6/5
15
31577
นางสาวจรีภรณ์ สุทธินุ้ย
6/5
16
31631
นางสาวพิชญาภา จุลกัลป์
6/5
17
31635
นางสาวศยามล ชมเทศ
6/5
18
31636
นางสาวศิณีนาถ นุ่นเนียบ
6/5
19
31636
นางสาวศิณีนาถ นุ่นเนียบ
6/5
20
31637
นางสาวสิริยากร คิดขยัน
6/5
21
31637
นางสาวสิริยากร คิดขยัน
6/5
22
31638
นางสาวอรอนงค์ เจนสง่า
6/5
23
31638
นางสาวอรอนงค์ เจนสง่า
6/5
24
31667
นางสาวรัตนสิริ ลิ้มใจเพชร
6/5
25
31667
นางสาวรัตนสิริ ลิ้มใจเพชร
6/5
26
33771
นางสาวกรกนก ชาตะเวที
6/5
27
33774
นางสาวนงนภัส ทองแท่น
6/5
28
33774
นางสาวนงนภัส ทองแท่น
6/5
29
33777
นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรรัตน์
6/5
30
33777
นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรรัตน์
6/5
31
33778
นางสาวศิรินญา ตีกาสม
6/5
32
33778
นางสาวศิรินญา ตีกาสม
6/5
33
33780
นางสาวอลิศา มีสุวรรณ์
6/5
34
33780
นางสาวอลิศา มีสุวรรณ์
6/5
35
31398
นางสาวณัฐณิชา สุสามัคคี
6/6