ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมหมากรุก
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
จำนวน 47 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32196
นายภูมิธรรม แซ่หลู่
5/3
2
32408
นายกาจภณ เพชรคลังสวน
5/5
3
33795
นางสาวภัทรดา อรรถวิเชียร
5/7
4
31404
นางสาวหทัยรัตน์ เชาวฤทธิ์
6/3
5
31398
นางสาวณัฐณิชา สุสามัคคี
6/6
6
31416
นางสาวสุภารัตน์ โอชะสุนทร
6/6
7
31417
นางสาวอรสินี วรสิงห์
6/6
8
31417
นางสาวอรสินี วรสิงห์
6/6
9
31542
นางสาวปิยภรณ์ หงษ์ทอง
6/6
10
31576
นางสาวกุสุมาภรณ์ แก้วมณี
6/6
11
31670
นางสาวสุภัสสรา สุขสวัสดิ์
6/6
12
31670
นางสาวสุภัสสรา สุขสวัสดิ์
6/6
13
31399
นางสาวณิชาภัทร เพชรเรียง
6/7
14
31414
นางสาวสิริวิมล พืชผล
6/7
15
31583
นางสาวบัณฑิตา คณะเสาวชัย
6/7
16
33789
นางสาวดวงกมล สายทอง
6/7
17
33791
นางสาวนัฐริกา กาญจนสมบูรณ์
6/7
18
31390
นางสาวกฤติกา ชูแสง
6/8
19
31402
นางสาวธณัฐฌา เสนี
6/8
20
31405
นางสาวพิชามญชุ์ แก้วสีนวล
6/8
21
33806
นางสาวณิชากร แสนทวีสุข
6/8
22
33814
นายพลกฤต ศรีเสน
6/9
23
31409
นางสาวแพรทอง คำแก้ว
6/9
24
31409
นางสาวแพรทอง คำแก้ว
6/9
25
31654
นางสาวกัญญาพัชร วีแก้ว
6/9
26
31654
นางสาวกัญญาพัชร วีแก้ว
6/9
27
31661
นางสาวปาณิศา พูลสวัสดิ์
6/9
28
31661
นางสาวปาณิศา พูลสวัสดิ์
6/9
29
31673
นางสาวอังศุมาลิน คงชล
6/9
30
31673
นางสาวอังศุมาลิน คงชล
6/9
31
31807
นางสาวคุณัญญา ไพลอย
6/9
32
33820
นางสาวกรกนก นุภักดิ์
6/9
33
33820
นางสาวกรกนก นุภักดิ์
6/9
34
31392
นางสาวกิตติยา ไทยเอียด
6/11
35
31392
นางสาวกิตติยา ไทยเอียด
6/11
36
31407
นางสาวพิมพ์นิภา โสกุล
6/11
37
31407
นางสาวพิมพ์นิภา โสกุล
6/11
38
31413
นางสาวสายธารทอง วงษ์สุบรรณ์
6/11
39
31413
นางสาวสายธารทอง วงษ์สุบรรณ์
6/11
40
31493
นางสาวปนัดดา ทองประเทือง
6/11
41
31493
นางสาวปนัดดา ทองประเทือง
6/11
42
31742
นางสาวศิริวรรณ คุ้มตัว
6/11
43
31746
นางสาวอรปวีณ์ ชาญณรงค์
6/11
44
31746
นางสาวอรปวีณ์ ชาญณรงค์
6/11
45
33218
นางสาวสิริญา ทองสุข
6/11
46
33218
นางสาวสิริญา ทองสุข
6/11
47
33852
นางสาวปัณณ์ พันธ์ชะนะ
6/11