ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมหมากรุก
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
จำนวน 3 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32196
นายภูมิธรรม แซ่หลู่
5/3
2
32408
นายกาจภณ เพชรคลังสวน
5/5
3
33795
นางสาวภัทรดา อรรถวิเชียร
5/7