ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมนักบัญชีวัยใส
นางมยุรี แสงสุวรรณ
จำนวน 42 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32016
นางสาวชาลินี เจริญแพทย์
5/7
2
32016
นางสาวชาลินี เจริญแพทย์
5/7
3
32027
นางสาวภณสวรรณ ทองจิตร
5/7
4
32027
นางสาวภณสวรรณ ทองจิตร
5/7
5
32120
นางสาวสิรินทร์ญา กลการ
5/7
6
32120
นางสาวสิรินทร์ญา กลการ
5/7
7
32258
นางสาววริษฐา ขำเผือก
5/7
8
32258
นางสาววริษฐา ขำเผือก
5/7
9
31601
นายเชนธัญเทพ วรรณวิจิตร
6/1
10
33717
นายดลชนก มาอ่อง
6/1
11
31600
นายชัยวุฒิ บุญล้ำ
6/3
12
31600
นายชัยวุฒิ บุญล้ำ
6/3
13
31404
นางสาวหทัยรัตน์ เชาวฤทธิ์
6/3
14
33755
นายนิเชร์ ใจปลื้ม
6/4
15
33755
นายนิเชร์ ใจปลื้ม
6/4
16
31484
นายอภิรักษ์ ดนัยอรุณพัฒน์
6/5
17
31617
นายอิทธิพัทธ์ จันทร์ภักดี
6/5
18
31617
นายอิทธิพัทธ์ จันทร์ภักดี
6/5
19
33764
นายธนบดี ชุมวรฐายี
6/5
20
33764
นายธนบดี ชุมวรฐายี
6/5
21
33768
นายไศลรินทร์ อินทองคำ
6/5
22
33769
นายหิรัณย์ ทองศรี
6/5
23
31433
นายอมรเทพ กลันธรรม
6/6
24
31526
นายสัณหณัฐ สุวรรณมณี
6/6
25
31602
นายณัชพล ประเสริฐสิริพงศ์
6/6
26
31633
นางสาวรวรรณดา น้อยสันโดด
6/6
27
31422
นายทักษินัย สมณะ
6/7
28
31480
นายศุภกร กาญจนะ
6/7
29
33830
นายนันทณัฐฐ์ จอสูงเนิน
6/10
30
33832
นายภาณุวิชญ์ มุสิก
6/10
31
31658
นางสาวณัฐวลัลช์ ชมภูพล
6/10
32
31658
นางสาวณัฐวลัลช์ ชมภูพล
6/10
33
31668
นางสาววัชจริณ กระสินธุ์
6/10
34
31783
นางสาวศุภนัน สมุทรสาร
6/10
35
31786
นางสาวอรชพร รัตนะ
6/10
36
31786
นางสาวอรชพร รัตนะ
6/10
37
33838
นางสาวณัฐวรีย์ เทศพิทักษ์
6/10
38
33839
นางสาวนิตยาดา สันธากร
6/10
39
33844
นางสาวอัญมณี พันธ์ทองดี
6/10
40
33844
นางสาวอัญมณี พันธ์ทองดี
6/10
41
31816
นางสาวปวีณ์ธิดา สัชญูกร
6/13
42
31816
นางสาวปวีณ์ธิดา สัชญูกร
6/13