ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมนักธุรกิจรุ่นเยาว์
นางมยุรี แสงสุวรรณ
จำนวน 8 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32016
นางสาวชาลินี เจริญแพทย์
5/7
2
32016
นางสาวชาลินี เจริญแพทย์
5/7
3
32027
นางสาวภณสวรรณ ทองจิตร
5/7
4
32027
นางสาวภณสวรรณ ทองจิตร
5/7
5
32120
นางสาวสิรินทร์ญา กลการ
5/7
6
32120
นางสาวสิรินทร์ญา กลการ
5/7
7
32258
นางสาววริษฐา ขำเผือก
5/7
8
32258
นางสาววริษฐา ขำเผือก
5/7