ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมสนุกกับวิทยาศาสตร์
นางชมัยพร จันทศรี
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
จำนวน 15 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32028
นางสาวภัคจิรา บัวรัตนกาญจน์
5/6
2
32028
นางสาวภัคจิรา บัวรัตนกาญจน์
5/6
3
32061
นางสาวณัฐวรา ตันสูงเนิน
5/6
4
32061
นางสาวณัฐวรา ตันสูงเนิน
5/6
5
32290
นางสาวเพียงฟ้า ศรเกษตริน
5/6
6
32290
นางสาวเพียงฟ้า ศรเกษตริน
5/6
7
32440
นางสาวเพชรไพลิน พุกสวัสดิ์
5/6
8
32440
นางสาวเพชรไพลิน พุกสวัสดิ์
5/6
9
34346
นางสาวชนกนันท์ ศิวะวิชชกิจ
5/6
10
34346
นางสาวชนกนันท์ ศิวะวิชชกิจ
5/6
11
34349
นางสาวเพียงฟ้า วิจิตรสงวน
5/6
12
34350
นางสาววิภารัตน์ มณีนิล
5/6
13
34350
นางสาววิภารัตน์ มณีนิล
5/6
14
34355
นางสาวธัญณัฏฐ์ แซ่ตั้ง
5/7
15
34356
นางสาวปิยะนาถ หนูบำรุง
5/7