ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมนศท. ปี 3
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
จำนวน 149 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
31514
นายธวัชชัย จันทร์เล็ก
6/1
2
31514
นายธวัชชัย จันทร์เล็ก
6/1
3
31519
นายภูริทัต พรหมนวล
6/1
4
31519
นายภูริทัต พรหมนวล
6/1
5
31566
นายพีรภัทร์ เจริญลาภ
6/1
6
31566
นายพีรภัทร์ เจริญลาภ
6/1
7
31562
นายปวินท์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
6/2
8
31562
นายปวินท์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
6/2
9
31571
นายเศรษฐภูมิ เดชสถิตย์
6/2
10
31571
นายเศรษฐภูมิ เดชสถิตย์
6/2
11
31646
นายณัฎฐกิตติ์ อินทอักษร
6/2
12
31646
นายณัฎฐกิตติ์ อินทอักษร
6/2
13
31647
นายณัฐนนท์ ขาวนวล
6/2
14
31647
นายณัฐนนท์ ขาวนวล
6/2
15
31653
นายอติเทพ ติรประภา
6/2
16
31653
นายอติเทพ ติรประภา
6/2
17
31677
นายชนาธิป ใบแก้ว
6/2
18
31677
นายชนาธิป ใบแก้ว
6/2
19
31468
นายณัฐภัทร วัชราภรณ์
6/3
20
31512
นายวรภัทร แซ่โง้ว
6/3
21
31512
นายวรภัทร แซ่โง้ว
6/3
22
31522
นายวรากร คงรักษา
6/3
23
31522
นายวรากร คงรักษา
6/3
24
31555
นายณัชพล เนตรศิริสวรรค์
6/3
25
31555
นายณัชพล เนตรศิริสวรรค์
6/3
26
31559
นายธนายุต ยอดประเสริฐ
6/3
27
31559
นายธนายุต ยอดประเสริฐ
6/3
28
31563
นายพงศ์พิภพ สุนทรวร
6/3
29
31563
นายพงศ์พิภพ สุนทรวร
6/3
30
31599
นายโกมารัตน์ กาแก้ว
6/3
31
31603
นายธนพล นพคุณสิริ
6/3
32
31603
นายธนพล นพคุณสิริ
6/3
33
31609
นายปิยทัศน์ รอดเพชร
6/3
34
31609
นายปิยทัศน์ รอดเพชร
6/3
35
32604
นายธนกฤต จรีวรรณเพชร
6/3
36
33745
นายณพวิทย์ สุนทรพิทักษ์กุล
6/3
37
33745
นายณพวิทย์ สุนทรพิทักษ์กุล
6/3
38
31380
นายธีรภัทร ศรีคิรินทร์
6/4
39
31471
นายธนภัทร แสงสุวรรณ
6/4
40
31471
นายธนภัทร แสงสุวรรณ
6/4
41
31474
นายภูริ รุจิวิวัฒนกุล
6/4
42
31474
นายภูริ รุจิวิวัฒนกุล
6/4
43
31475
นายภูริภัทร เหลืองอรุณ
6/4
44
31475
นายภูริภัทร เหลืองอรุณ
6/4
45
31478
นายรัฐนันท์ พูลนวล
6/4
46
31508
นายกฤตภาส ใจหาญ
6/4
47
31508
นายกฤตภาส ใจหาญ
6/4
48
31517
นายพีระกร ทวีทอง
6/4
49
31517
นายพีระกร ทวีทอง
6/4
50
31616
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ
6/4
51
31616
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ
6/4
52
31645
นายชิษนุพงศ์ พรหมวิเชียร
6/4
53
31645
นายชิษนุพงศ์ พรหมวิเชียร
6/4
54
31747
นายกฤษฎา พาลเสือ
6/4
55
31747
นายกฤษฎา พาลเสือ
6/4
56
33716
นายจิรพัฒน์ นิลเวช
6/4
57
33754
นายชานน สุวัธนเมธากุล
6/4
58
33754
นายชานน สุวัธนเมธากุล
6/4
59
31556
นายณัฐภูมิ ชูกลิ่น
6/5
60
31556
นายณัฐภูมิ ชูกลิ่น
6/5
61
31604
นายธนภัทร ยี่หวา
6/5
62
31604
นายธนภัทร ยี่หวา
6/5
63
31642
นายภาคภูมิ รัตโน
6/5
64
33765
นายบูรพัทธ์ เข็มขาว
6/5
65
33765
นายบูรพัทธ์ เข็มขาว
6/5
66
33767
นายศิวกร กาญจนประทุม
6/5
67
33770
นายอภิสิทธิ์ อุ่นอก
6/5
68
33770
นายอภิสิทธิ์ อุ่นอก
6/5
69
31379
นายธีร์ธวัช พรหมเกตุ
6/6
70
31379
นายธีร์ธวัช พรหมเกตุ
6/6
71
31382
นายพุฒิพงศ์ แสงวิเศษ
6/6
72
31382
นายพุฒิพงศ์ แสงวิเศษ
6/6
73
31419
นายชัยธวัช สีแดง
6/6
74
31419
นายชัยธวัช สีแดง
6/6
75
31467
นายณัฏฐสิทธิ์ รุยันต์
6/6
76
31467
นายณัฏฐสิทธิ์ รุยันต์
6/6
77
31482
นายศุภวิชญ์ มณีฉาย
6/6
78
31482
นายศุภวิชญ์ มณีฉาย
6/6
79
31483
นายสุริยศักดิ์ เพ็ญศรี
6/6
80
31615
นายสุวิจักขณ์ สังข์ทอง
6/6
81
31615
นายสุวิจักขณ์ สังข์ทอง
6/6
82
33782
นายณัฐภัทร ทองหวาน
6/6
83
33782
นายณัฐภัทร ทองหวาน
6/6
84
31418
นายชัยชาญ อักษรคง
6/7
85
31418
นายชัยชาญ อักษรคง
6/7
86
31432
นายสันติภาพ นวลมูสิก
6/7
87
31432
นายสันติภาพ นวลมูสิก
6/7
88
31466
นายณภทร เทพนวล
6/7
89
31466
นายณภทร เทพนวล
6/7
90
31469
นายณัฐภัทร ศรีหมุดกุล
6/7
91
31469
นายณัฐภัทร ศรีหมุดกุล
6/7
92
31477
นายรัชชานนท์ ลักขณาพันธ์
6/7
93
31477
นายรัชชานนท์ ลักขณาพันธ์
6/7
94
31712
นายธีระเดช ปานคล้าย
6/7
95
31712
นายธีระเดช ปานคล้าย
6/7
96
31717
นายศิรวิทย์ แก้วสวี
6/7
97
31717
นายศิรวิทย์ แก้วสวี
6/7
98
33786
นายปัณณธร บุตรสามบ่อ
6/7
99
33786
นายปัณณธร บุตรสามบ่อ
6/7
100
31427
นายภูมินทร์ บุญแทน
6/8
101
31427
นายภูมินทร์ บุญแทน
6/8
102
31707
นายกฤษณ์ ธรรมบำรุง
6/8
103
31718
นายสนธยา ไกรวงศ์
6/8
104
31753
นายปัณฑณัท เม่นงาม
6/8
105
31753
นายปัณฑณัท เม่นงาม
6/8
106
33800
นายธนพล เศวตศิลป
6/8
107
33800
นายธนพล เศวตศิลป
6/8
108
33807
นางสาวปฐมาวดี รุ่งแดง
6/8
109
31598
นายก่อศักดิ์ จันทรตรีรัตน์
6/9
110
31598
นายก่อศักดิ์ จันทรตรีรัตน์
6/9
111
33812
นายกันตภณ ศิลป์สวัสดิ์
6/9
112
33813
นายปรมินทร์ สมบูรณ์
6/9
113
33816
นายศุภณัฐ กองคำ
6/9
114
33816
นายศุภณัฐ กองคำ
6/9
115
31553
นายกวินภพ แพงคำ
6/11
116
31553
นายกวินภพ แพงคำ
6/11
117
31649
นายธนบดี เมธากิตตินันต์
6/11
118
31756
นายวรรธนัย แพวิเศษ
6/11
119
31756
นายวรรธนัย แพวิเศษ
6/11
120
31760
นายอัครพล เพ็ญจันทร์
6/11
121
31789
นายคุณากร ด่านธีรวนิชย์
6/11
122
31789
นายคุณากร ด่านธีรวนิชย์
6/11
123
31796
นายปกรณ์ ลิ่มพรางกูล
6/11
124
31796
นายปกรณ์ ลิ่มพรางกูล
6/11
125
33846
นายธนพนธ์ ช่วยยิ้ม
6/11
126
33846
นายธนพนธ์ ช่วยยิ้ม
6/11
127
33847
นายธนานนท์ จามพัฒน์
6/11
128
33847
นายธนานนท์ จามพัฒน์
6/11
129
33848
นายนราธร วิเชียรธร
6/11
130
31375
นายจิรภัทร สุมงคล
6/12
131
31423
นายธนธรณ์ จิตต์เส้ง
6/12
132
31752
นายธีรภัทร วาริชกิจกุล
6/12
133
31752
นายธีรภัทร วาริชกิจกุล
6/12
134
31791
นายธนกร ธนพิพัฒนศิริ
6/12
135
31797
นายปรวรรษ สมอินทร์
6/12
136
31797
นายปรวรรษ สมอินทร์
6/12
137
33858
นายณัฐพล วิรุฬมาศ
6/12
138
33860
นายภูมิวัชร์ หนูคงนุ้ย
6/12
139
33860
นายภูมิวัชร์ หนูคงนุ้ย
6/12
140
31421
นายณัฐวัฒน์ การพร้อม
6/13
141
31421
นายณัฐวัฒน์ การพร้อม
6/13
142
31719
นายสัณห์พงศ์ เอี่ยนเหล็ง
6/13
143
31719
นายสัณห์พงศ์ เอี่ยนเหล็ง
6/13
144
31800
นายลภัส สถิตเสถียร
6/13
145
31800
นายลภัส สถิตเสถียร
6/13
146
33865
นายกิตติคุณ พันธุ์ทอง
6/13
147
33865
นายกิตติคุณ พันธุ์ทอง
6/13
148
33867
นายวัชรุตม์ เพชรรัตน์
6/13
149
33867
นายวัชรุตม์ เพชรรัตน์
6/13