ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมบอร์ดเกม
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
จำนวน 49 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
33520
นายธนัตกุล สุทธิรักษ์
3/7
2
33521
นายธัญชนก แก้วกัน
3/7
3
33522
นายนัทวิชญ์ ทิศพ่วน
3/7
4
33527
นายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
3/7
5
33528
เด็กชายสุรพัศก์ เจนนพกาญจน์
3/7
6
33529
นายสุริเยศ พัฒนาประดิษฐ์
3/7
7
33548
นางสาวพิชญ์สินี ทองแหลม
3/7
8
33551
นางสาวพีรดา อินทร์แก้ว
3/7
9
32734
นางสาวกชพรรณ อุ่นพิชัย
4/1
10
32746
นางสาวพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
4/1
11
32749
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
4/1
12
32912
นางสาวปุญญิศา สุขแต้ม
4/4
13
32951
นางสาวณัฐกฤตา ทองเผือก
4/4
14
32969
นางสาวสุนิตชา จงจิตต์
4/4
15
32753
นางสาวอัญชลีภรณ์ กัลพฤกษ์
4/6
16
32744
นางสาวพัชรดา นิลทองสกุล
4/7
17
32751
นางสาวสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
4/7
18
34944
นายณัฐวุฒิ พูนวล
4/8
19
32735
นางสาวกรภัทร์ รอดดำ
4/8
20
32747
นางสาวมัญชุพร จันทร์แก้ว
4/8
21
34953
นางสาวอภิญญา สิทธิศรี
4/8
22
34932
นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษวุฒิสาร
4/9
23
34941
นางสาววิไลลักษณ์ พรวัฒนาเจริญ
4/9
24
34943
นางสาวสิริมนต์ สุขช่วง
4/9
25
34952
นางสาวสิริภัสรา อุปการณ์
4/9
26
34898
นางสาวธนพร อัคคีสุวรรณ
4/12
27
34901
นางสาวศิริพร ทองศิริ
4/12
28
32615
นายกิตติพงศ์ รักช้าง
4/13
29
34893
นายวิทวัส โตขาว
4/13
30
32630
นางสาวขวัญชนก เรืองทอง
4/13
31
32641
นางสาวมัณฑนา ทวีแก้ว
4/13
32
32644
นางสาวรินรดา สังข์รอด
4/13
33
34894
นางสาวพิมลพรรณ สัมพันธรัตน์
4/13
34
32432
นางสาวณวรีย์ แซ่เฮ่า
5/7
35
32432
นางสาวณวรีย์ แซ่เฮ่า
5/7
36
32439
นางสาวเบญจพร เครือสนิท
5/7
37
32439
นางสาวเบญจพร เครือสนิท
5/7
38
32358
นางสาวแพรวา เจริญฤทธิ์
5/8
39
32358
นางสาวแพรวา เจริญฤทธิ์
5/8
40
32428
นางสาวจันจิรา ขุนทองจันทร์
5/8
41
32428
นางสาวจันจิรา ขุนทองจันทร์
5/8
42
32437
นางสาวนิรัชพร เพ็ชร์ทอง
5/8
43
34370
นางสาวแพงแพง สัมพุทธานนท์
5/8
44
34370
นางสาวแพงแพง สัมพุทธานนท์
5/8
45
32301
นายนันทวัฒน์ ทวดสิญจ์
5/10
46
32364
นางสาวสิมิลัน หะยีหมัด
5/10
47
32391
นางสาวธัญวรรณ เพ็ญแก้ว
5/10
48
32395
นางสาวนิสิฌา รสจันทร์
5/10
49
32430
นางสาวชนิกานต์ อินทร์ย่านยาว
5/10