ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมบอร์ดเกมอังกฤษ - ไทย (สมัครที่คุณครูศศิ ที่ 611)
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
จำนวน 74 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
33520
เด็กชายธนัตกุล สุทธิรักษ์
3/7
2
33521
เด็กชายธัญชนก แก้วกัน
3/7
3
33522
เด็กชายนัทวิชญ์ ทิศพ่วน
3/7
4
33525
เด็กชายภูริณัฐ พรหมสถิตย์
3/7
5
33527
เด็กชายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
3/7
6
33528
เด็กชายสุรพัศก์ เจนนพกาญจน์
3/7
7
33529
เด็กชายสุริเยศ พัฒนประดิษฐ์
3/7
8
33548
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองแหลม
3/7
9
33551
เด็กหญิงพีรดา อินทร์แก้ว
3/7
10
32734
นางสาวกชพรรณ อุ่นพิชัย
4/1
11
32746
นางสาวพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
4/1
12
32749
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
4/1
13
32912
นางสาวปุญญิศา สุขแต้ม
4/4
14
32951
นางสาวณัฐกฤตา ทองเผือก
4/4
15
32969
นางสาวสุนิตชา จงจิตต์
4/4
16
32753
นางสาวอัญชลีภรณ์ กัลพฤกษ์
4/6
17
32744
นางสาวพัชรดา นิลทองสกุล
4/7
18
32751
นางสาวสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
4/7
19
34944
นายณัฐวุฒิ พูนวล
4/8
20
32735
นางสาวกรภัทร์ รอดดำ
4/8
21
32747
นางสาวมัญชุพร จันทร์แก้ว
4/8
22
34953
นางสาวอภิญญา สิทธิศรี
4/8
23
34932
นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษวุฒิสาร
4/9
24
34941
นางสาววิไลลักษณ์ พรวัฒนาเจริญ
4/9
25
34943
นางสาวสิริมนต์ สุขช่วง
4/9
26
34952
นางสาวสิริภัสรา อุปการณ์
4/9
27
34898
นางสาวธนพร อัคคีสุวรรณ
4/12
28
34901
นางสาวศิริพร ทองศิริ
4/12
29
32615
นายกิตติพงศ์ รักช้าง
4/13
30
34893
นายวิทวัส โตขาว
4/13
31
32630
นางสาวขวัญชนก เรืองทอง
4/13
32
32641
นางสาวมัณฑนา ทวีแก้ว
4/13
33
32644
นางสาวรินรดา สังข์รอด
4/13
34
34894
นางสาวพิมลพรรณ สัมพันธรัตน์
4/13
35
32432
นางสาวณวรีย์ แซ่เฮ่า
5/7
36
32432
นางสาวณวรีย์ แซ่เฮ่า
5/7
37
32439
นางสาวเบญจพร เครือสนิท
5/7
38
32439
นางสาวเบญจพร เครือสนิท
5/7
39
32358
นางสาวแพรวา เจริญฤทธิ์
5/8
40
32358
นางสาวแพรวา เจริญฤทธิ์
5/8
41
32428
นางสาวจันจิรา ขุนทองจันทร์
5/8
42
32428
นางสาวจันจิรา ขุนทองจันทร์
5/8
43
32437
นางสาวนิรัชพร เพ็ชร์ทอง
5/8
44
34370
นางสาวแพงแพง สัมพุทธานนท์
5/8
45
34370
นางสาวแพงแพง สัมพุทธานนท์
5/8
46
32301
นายนันทวัฒน์ ทวดสิญจ์
5/10
47
32364
นางสาวสิมิลัน หะยีหมัด
5/10
48
32391
นางสาวธัญวรรณ เพ็ญแก้ว
5/10
49
32395
นางสาวนิสิฌา รสจันทร์
5/10
50
32430
นางสาวชนิกานต์ อินทร์ย่านยาว
5/10
51
31498
นางสาวพัณวัสษา วงศ์เจริญ
6/2
52
31498
นางสาวพัณวัสษา วงศ์เจริญ
6/2
53
31665
นางสาวภัททิยา โชคราช
6/2
54
31665
นางสาวภัททิยา โชคราช
6/2
55
31671
นางสาวโสภิดา ช่วยรอด
6/2
56
31671
นางสาวโสภิดา ช่วยรอด
6/2
57
31672
นางสาวอภิชญา หัวนะราษฎร์
6/2
58
31672
นางสาวอภิชญา หัวนะราษฎร์
6/2
59
31674
นางสาวอันดามัน เที่ยงน่วม
6/2
60
31674
นางสาวอันดามัน เที่ยงน่วม
6/2
61
31688
นางสาวชนิกานต์ โรจนชีวะ
6/2
62
31688
นางสาวชนิกานต์ โรจนชีวะ
6/2
63
33740
นางสาวปวีณนุช อุไรโรจน์
6/2
64
33740
นางสาวปวีณนุช อุไรโรจน์
6/2
65
31532
นางสาวกานต์ธิดา สุวรรณ์
6/3
66
31541
นางสาวปวริศา นันทเกษตร
6/3
67
31581
นางสาวธิดามาส สละ
6/3
68
31592
นางสาวแพรพิไล เรืองจันทร์
6/3
69
33749
นางสาววรัตน์ชวัล เกิดนิล
6/3
70
33752
นางสาวโศภิตา ใสสะอาด
6/3
71
31798
นายปัณณธร ผิรังคะเปาระ
6/12
72
31386
นายพิชญะ กรรมารางกูล
6/13
73
31794
นายโธมัส ปภาวิน พีเพ่นฮาเก้น
6/13
74
31794
นายโธมัส ปภาวิน พีเพ่นฮาเก้น
6/13