ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมสภานักเรียน
นายสมบัติ ระมัด
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
จำนวน 55 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32093
นายภควัฒน์ ฉิมบุตร
5/1
2
32093
นายภควัฒน์ ฉิมบุตร
5/1
3
33215
นายธนวัฒน์ ตุ้มทอง
5/1
4
33215
นายธนวัฒน์ ตุ้มทอง
5/1
5
32307
นายเสริมพงษ์ สุทธินุ่น
5/2
6
32307
นายเสริมพงษ์ สุทธินุ่น
5/2
7
32292
นางสาววาสินี บุณนวล
5/2
8
32292
นางสาววาสินี บุณนวล
5/2
9
32308
นางสาวกัญญ์วรา นันทวโนทยาน
5/2
10
32308
นางสาวกัญญ์วรา นันทวโนทยาน
5/2
11
32311
นางสาวจิณณพัต นราวิวรรธน์กุล
5/2
12
32311
นางสาวจิณณพัต นราวิวรรธน์กุล
5/2
13
32315
นางสาวณัฐณิชา จันทบูรณ์
5/2
14
32315
นางสาวณัฐณิชา จันทบูรณ์
5/2
15
32321
นางสาวพรหมพร สุขขุน
5/2
16
32321
นางสาวพรหมพร สุขขุน
5/2
17
34297
นางสาวพิชญากมล ใจเอื้อ
5/2
18
34297
นางสาวพิชญากมล ใจเอื้อ
5/2
19
32118
นางสาวสถิตาภรณ์ ดำพริก
5/3
20
32203
นางสาวชลิดา รัตนรัตน์
5/3
21
34312
นางสาวจริยาภรณ์ ครุฑปักษี
5/3
22
34314
นางสาวพัชรินี พิชัยยุทธิ์
5/3
23
32153
นางสาวณัฐนิดา เย็นแจ่ม
5/4
24
32153
นางสาวณัฐนิดา เย็นแจ่ม
5/4
25
32402
นางสาววาสิตา บุญนวล
5/4
26
32402
นางสาววาสิตา บุญนวล
5/4
27
34329
นางสาวเนรมิต ตั้งประสิทธิ์
5/4
28
34329
นางสาวเนรมิต ตั้งประสิทธิ์
5/4
29
32156
นางสาวธวัลรัตน์ โต๊ะแอ
5/6
30
32156
นางสาวธวัลรัตน์ โต๊ะแอ
5/6
31
34348
นางสาวธัญชนก ชูพยันต์
5/6
32
34348
นางสาวธัญชนก ชูพยันต์
5/6
33
32022
นางสาวปนัสญา เหมทานนท์
5/7
34
32022
นางสาวปนัสญา เหมทานนท์
5/7
35
32023
นางสาวปัณฑิตา บรรณาลังค์
5/7
36
32023
นางสาวปัณฑิตา บรรณาลังค์
5/7
37
32285
นางสาวธนัญญา จันทร์ประดิษฐ์
5/7
38
32285
นางสาวธนัญญา จันทร์ประดิษฐ์
5/7
39
32324
นางสาวสาวิตรี มีสิทธิ์
5/9
40
34381
นางสาวจีรวรรณ พวงสุวรรณ
5/9
41
34384
นางสาวนฤมล บัวคำ
5/9
42
31659
นางสาวธันย์ชนก ทั่วนาพญา
6/2
43
31659
นางสาวธันย์ชนก ทั่วนาพญา
6/2
44
31535
นางสาวญาดา รัศมีพงศ์
6/3
45
31535
นางสาวญาดา รัศมีพงศ์
6/3
46
31504
นางสาวสายสวรรค์ ชัยสวัสดิ์
6/4
47
31504
นางสาวสายสวรรค์ ชัยสวัสดิ์
6/4
48
33821
นางสาวกล้วยไม้ สุวรรณพร
6/9
49
33821
นางสาวกล้วยไม้ สุวรรณพร
6/9
50
31754
นายพิษณุพงษ์ กรศรี
6/10
51
31754
นายพิษณุพงษ์ กรศรี
6/10
52
31795
นายบรรณวิชญ์ พรหมมนตรี
6/12
53
31795
นายบรรณวิชญ์ พรหมมนตรี
6/12
54
31751
นายธนธรณ์ ช่วยศรีสวัสดิ์
6/13
55
31751
นายธนธรณ์ ช่วยศรีสวัสดิ์
6/13