ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมสภานักเรียน
นายสมบัติ ระมัด
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
จำนวน 51 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32093
นายภควัฒน์ ฉิมบุตร
5/1
2
32093
นายภควัฒน์ ฉิมบุตร
5/1
3
33215
นายธนวัฒน์ ตุ้มทอง
5/1
4
33215
นายธนวัฒน์ ตุ้มทอง
5/1
5
32307
นายเสริมพงษ์ สุทธินุ่น
5/2
6
32307
นายเสริมพงษ์ สุทธินุ่น
5/2
7
32292
นางสาววาสินี บุณนวล
5/2
8
32292
นางสาววาสินี บุณนวล
5/2
9
32308
นางสาวกัญญ์วรา นันทวโนทยาน
5/2
10
32308
นางสาวกัญญ์วรา นันทวโนทยาน
5/2
11
32311
นางสาวจิณณพัต นราวิวรรธน์กุล
5/2
12
32311
นางสาวจิณณพัต นราวิวรรธน์กุล
5/2
13
32315
นางสาวณัฐณิชา จันทบูรณ์
5/2
14
32315
นางสาวณัฐณิชา จันทบูรณ์
5/2
15
32321
นางสาวพรหมพร สุขขุน
5/2
16
32321
นางสาวพรหมพร สุขขุน
5/2
17
34297
นางสาวพิชญากมล ใจเอื้อ
5/2
18
34297
นางสาวพิชญากมล ใจเอื้อ
5/2
19
32118
นางสาวสถิตาภรณ์ ดำพริก
5/3
20
32118
นางสาวสถิตาภรณ์ ดำพริก
5/3
21
32203
นางสาวชลิดา รัตนรัตน์
5/3
22
32203
นางสาวชลิดา รัตนรัตน์
5/3
23
34312
นางสาวจริยาภรณ์ ครุฑปักษี
5/3
24
34312
นางสาวจริยาภรณ์ ครุฑปักษี
5/3
25
34314
นางสาวพัชรินี พิชัยยุทธิ์
5/3
26
34323
นายปวรุตม์ พลัดทองศรี
5/4
27
34323
นายปวรุตม์ พลัดทองศรี
5/4
28
32153
นางสาวณัฐนิดา เย็นแจ่ม
5/4
29
32153
นางสาวณัฐนิดา เย็นแจ่ม
5/4
30
32402
นางสาววาสิตา บุญนวล
5/4
31
32402
นางสาววาสิตา บุญนวล
5/4
32
34329
นางสาวเนรมิต ตั้งประสิทธิ์
5/4
33
34329
นางสาวเนรมิต ตั้งประสิทธิ์
5/4
34
32156
นางสาวธวัลรัตน์ โต๊ะแอ
5/6
35
32156
นางสาวธวัลรัตน์ โต๊ะแอ
5/6
36
34348
นางสาวธัญชนก ชูพยันต์
5/6
37
34348
นางสาวธัญชนก ชูพยันต์
5/6
38
32022
นางสาวปนัสญา เหมทานนท์
5/7
39
32022
นางสาวปนัสญา เหมทานนท์
5/7
40
32023
นางสาวปัณฑิตา บรรณาลังค์
5/7
41
32023
นางสาวปัณฑิตา บรรณาลังค์
5/7
42
32285
นางสาวธนัญญา จันทร์ประดิษฐ์
5/7
43
32285
นางสาวธนัญญา จันทร์ประดิษฐ์
5/7
44
32324
นางสาวสาวิตรี มีสิทธิ์
5/9
45
34381
นางสาวจีรวรรณ พวงสุวรรณ
5/9
46
34384
นางสาวนฤมล บัวคำ
5/9
47
32414
นายทีวากร สังข์นวล
5/10
48
32318
นางสาวธมลวรรณ พรหมแห
5/10
49
34404
นางสาวปาริฉัตร นกขุ้ม
5/10
50
34406
นางสาวภัทธิรา เสาร์ชัย
5/10
51
34408
นางสาววชิรญาณ์ บุญสวัสดิ์
5/10