ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมการบิน
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
จำนวน 23 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32090
นายธราดล เสือแก้ว
5/1
2
32096
นายสุกฤษฎิ์ หิรัญจารุ
5/1
3
32265
นางสาวอัญญ์วรา ใจรังษี
5/1
4
34293
นางสาวธัญรดา เขียวแดง
5/1
5
34295
นางสาววรินธร เนตรกระจ่าง
5/1
6
32070
นางสาวพรหมพร สิทธิวงศ์
5/3
7
32199
นางสาวจิณณพัต ก้าวศิริรัตน์
5/3
8
32260
นางสาวศดานันท์ แสงอ่อน
5/3
9
32389
นางสาวธนาภา ล่าดี้
5/3
10
32607
นางสาวมณธิดา ทองเทพ
5/3
11
34316
นางสาวศิริภัสสร จิตต์สะอาด
5/3
12
34318
นางสาวอนันตญา หวังสร้างสกุล
5/3
13
32100
นางสาวกชกาญจน์ แก่นแก้ว
5/5
14
34304
นางสาวสุธาทิพย์ อุบลรัตน์
5/5
15
34337
นางสาวพรรษมน แจ่มสกุล
5/5
16
32267
นายจิรพัฒน์ เขมภูสิต
5/6
17
32000
นายรัชชานนท์ ศรีธนสาร
5/7
18
32089
นายธนทัต ยุทธพิมุข
5/7
19
32092
นายปัณณทัต จันทร์ปาน
5/7
20
32099
นายอุกฤษฎ์ ไสยรินทร์
5/7
21
34352
นายเด่นภูมิ ฆ้องส่งเสียง
5/7
22
35044
นายจตุรานนท์ สุขสม
5/7
23
32378
นายณัฐภัทร ไชยสุภา
5/12