ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมCross Word
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
จำนวน 14 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
33034
นายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
4/8
2
34945
นายปธานิน จันทร
4/8
3
34945
นายปธานิน จันทร
4/8
4
32680
นางสาวมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
4/12
5
32770
นางสาวชาลิสา เพชรรักษ์
4/12
6
34896
นางสาวกาญจนา ทองมุสิทธิ์
4/12
7
34366
นางสาวฉัตรวรดา ซุ้นสุวรรณ
5/8
8
34367
นางสาวณัฐติกานต์ วัชรสินธุ
5/8
9
32332
นายปัณณธร สุวรรณมณี
5/11
10
32317
นางสาวธนพร แซ่ลิ้ม
5/11
11
32344
นางสาวกฤตพร อุ่นยวง
5/11
12
32352
นางสาวณัฐนิช จิรธรรมกูล
5/11
13
32357
นางสาวปิยวรรณ เลิศภูวิวัฒน์
5/11
14
32361
นางสาวลลิตา จินดาวร
5/11