ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมCross Word
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
จำนวน 71 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
33034
นายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
4/8
2
34945
นายปธานิน จันทร
4/8
3
34945
นายปธานิน จันทร
4/8
4
32680
นางสาวมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
4/12
5
32770
นางสาวชาลิสา เพชรรักษ์
4/12
6
34896
นางสาวกาญจนา ทองมุสิทธิ์
4/12
7
34366
นางสาวฉัตรวรดา ซุ้นสุวรรณ
5/8
8
34367
นางสาวณัฐติกานต์ วัชรสินธุ
5/8
9
32332
นายปัณณธร สุวรรณมณี
5/11
10
32317
นางสาวธนพร แซ่ลิ้ม
5/11
11
32344
นางสาวกฤตพร อุ่นยวง
5/11
12
32352
นางสาวณัฐนิช จิรธรรมกูล
5/11
13
32357
นางสาวปิยวรรณ เลิศภูวิวัฒน์
5/11
14
32361
นางสาวลลิตา จินดาวร
5/11
15
31651
นายปัณณทัต วิทยาพร
6/2
16
31683
นายภูวิศ ชูสิทธิ์
6/2
17
33732
นายไพศาล พลโยธา
6/2
18
33733
นายอาทิตย์ แป้นดำเนิน
6/2
19
31488
นางสาวชุติมน เผือกเนียม
6/4
20
31499
นางสาวพิชญ์สินี พิมพ์ช่างไม้
6/4
21
31506
นางสาวสิริมุก วงศ์กาษา
6/4
22
31596
นางสาวอมลณัฐ ช่วยสงค์
6/4
23
31777
นางสาวพิชญา ลือวรวิญญู
6/4
24
31781
นางสาวลัลน์ลลิต ศรีรัตนกุล
6/4
25
31781
นางสาวลัลน์ลลิต ศรีรัตนกุล
6/4
26
33759
นางสาวชีวาภร วิชัยดิษฐ
6/4
27
33760
นางสาวโชติกา สังข์ชุม
6/4
28
33768
นายไศลรินทร์ อินทองคำ
6/5
29
31408
นางสาวเพ็ญพิชชา พรหมรักษ์
6/6
30
31441
นางสาวจิณณกานต์ ช่างสาน
6/6
31
31461
นางสาวสุภาวิณี ขาวเขียว
6/6
32
31502
นางสาวศศิวิมล สนธิช่วย
6/6
33
31694
นางสาวพิชญ์สินี ธรรมแก้ว
6/6
34
31698
นางสาวภัทรวรรณ โมลี
6/6
35
31722
นางสาวกรกนก หนูสุข
6/6
36
31732
นางสาวธนภรณ์ วงศ์พิพันธ์
6/6
37
33801
นายธนาวุฒิ หนุนภักดี
6/8
38
31393
นางสาวจิตติมา ว่อง
6/8
39
31393
นางสาวจิตติมา ว่อง
6/8
40
31394
นางสาวจิรัชยา สุวรรณโณ
6/8
41
31394
นางสาวจิรัชยา สุวรรณโณ
6/8
42
31490
นางสาวธัญญาลักษณ์ มีลาภ
6/8
43
31490
นางสาวธัญญาลักษณ์ มีลาภ
6/8
44
33804
นางสาวชนมน แก้วพิชัย
6/8
45
33810
นางสาวสุริยาวดี อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
6/8
46
33810
นางสาวสุริยาวดี อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
6/8
47
31473
นายเปี่ยมศักดิ์ พุ่มวิเศษ
6/9
48
31473
นายเปี่ยมศักดิ์ พุ่มวิเศษ
6/9
49
31510
นายชัชรินทร์ สุวรรณนิมิตร
6/9
50
31748
นายจักรภัทร มัชฌิมา
6/9
51
33815
นายวีระวุฒิ รักชัง
6/9
52
33224
นางสาวอัญชิสา นุชมิตร์
6/9
53
33224
นางสาวอัญชิสา นุชมิตร์
6/9
54
33819
นางสาวกรกนก ขวัญศรี
6/9
55
33823
นางสาวมานิตา ทากิตติ
6/9
56
33827
นางสาวสรัลรัตน์ จุ้ยนาค
6/9
57
33827
นางสาวสรัลรัตน์ จุ้ยนาค
6/9
58
31727
นางสาวช่อผกา คงคช
6/10
59
31727
นางสาวช่อผกา คงคช
6/10
60
31767
นางสาวชยุดา ธุวานนท์
6/10
61
33837
นางสาวฐิติภัทร สมบัติแก้ว
6/10
62
33837
นางสาวฐิติภัทร สมบัติแก้ว
6/10
63
33842
นางสาวสุภารัตน์ พุฒทอง
6/10
64
33842
นางสาวสุภารัตน์ พุฒทอง
6/10
65
31742
นางสาวศิริวรรณ คุ้มตัว
6/11
66
33852
นางสาวปัณณ์ พันธ์ชะนะ
6/11
67
33853
นางสาวปิยะวรรณ จ่าแก้ว
6/11
68
33853
นางสาวปิยะวรรณ จ่าแก้ว
6/11
69
33862
นางสาวกวิสรา เครือแพ
6/12
70
33868
นางสาวกันติชา สุขภิมนตรี
6/13
71
33868
นางสาวกันติชา สุขภิมนตรี
6/13