ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมเยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
จำนวน 59 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32836
นายธนทัต หนูยศ
4/3
2
32940
นายพิพัฒน์ภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
4/3
3
32940
นายพิพัฒน์ภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
4/3
4
32899
นายศุภณัฐ ภักดีพรหม
4/4
5
32935
นายนวพล โกละกะ
4/4
6
34993
นายสราวิชญ์ ศิริกัณฑ์
4/4
7
32845
นายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
4/7
8
32845
นายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
4/7
9
32754
นายกฤตกร จิตต์กำแหง
4/9
10
32654
นายธนภัทร เย็นแจ่ม
4/9
11
32031
นางสาวสมิตา อินถา
5/3
12
32166
นางสาวปกิตตา ชูประเสริฐ
5/3
13
32166
นางสาวปกิตตา ชูประเสริฐ
5/3
14
32009
นางสาวกษมาภรณ์ เรนทร
5/4
15
32010
นางสาวกันติชา คล้ายฉิม
5/4
16
32154
นางสาวณัฐฤดี วุฒิจันทร์
5/4
17
32241
นางสาวกนกวรรณ ชื่อจริง
5/4
18
34332
นางสาววาทิณี พาลเสือ
5/4
19
32019
นางสาวณภัทร บัณฑิตชน
5/5
20
32152
นางสาวฐานิดา ไกรชู
5/5
21
32152
นางสาวฐานิดา ไกรชู
5/5
22
32173
นางสาวอริสรา ปัญญาทิพย์
5/5
23
32173
นางสาวอริสรา ปัญญาทิพย์
5/5
24
32149
นางสาวชนิกานต์ ยุติธรรม
5/6
25
32149
นางสาวชนิกานต์ ยุติธรรม
5/6
26
32172
นางสาวอรลิน สกุลวานิชย์
5/6
27
32172
นางสาวอรลิน สกุลวานิชย์
5/6
28
31585
นางสาวปวิชญา ศรีภักดี
6/1
29
31585
นางสาวปวิชญา ศรีภักดี
6/1
30
31628
นางสาวบัณฑิตา นุ่นกุล
6/1
31
31628
นางสาวบัณฑิตา นุ่นกุล
6/1
32
31957
นายสหชาติ ชูหวาน
6/3
33
31957
นายสหชาติ ชูหวาน
6/3
34
31529
นางสาวกนกอร ใจสะอาด
6/3
35
31529
นางสาวกนกอร ใจสะอาด
6/3
36
31536
นางสาวณัฐชานนท์ ธีรกุล
6/3
37
31536
นางสาวณัฐชานนท์ ธีรกุล
6/3
38
31547
นางสาวศุภกานต์ อินทนนท์
6/3
39
31547
นางสาวศุภกานต์ อินทนนท์
6/3
40
31580
นางสาวณัฐณิชา พัฒนสิงห์
6/3
41
31580
นางสาวณัฐณิชา พัฒนสิงห์
6/3
42
31597
นางสาวอุษณิษา เจริญภักดี
6/3
43
31597
นางสาวอุษณิษา เจริญภักดี
6/3
44
31621
นางสาวชลิตา คงบัว
6/3
45
31621
นางสาวชลิตา คงบัว
6/3
46
31624
นางสาวณัฐณิชา บุญล้ำ
6/3
47
31624
นางสาวณัฐณิชา บุญล้ำ
6/3
48
31625
นางสาวณัฐนันท์ ทองไชย
6/3
49
31625
นางสาวณัฐนันท์ ทองไชย
6/3
50
31626
นางสาวณิชาภา ปรีชาพณิชยกุล
6/3
51
31626
นางสาวณิชาภา ปรีชาพณิชยกุล
6/3
52
31627
นางสาวธันยธรณ์ เพ็ชรจำรัส
6/3
53
31627
นางสาวธันยธรณ์ เพ็ชรจำรัส
6/3
54
31696
นางสาวแพรพิไล ละม้าย
6/3
55
31696
นางสาวแพรพิไล ละม้าย
6/3
56
31618
นางสาวกันตพิชญ์ ทองนุ้ย
6/4
57
31618
นางสาวกันตพิชญ์ ทองนุ้ย
6/4
58
33722
นางสาวธมนวรรณ สมเอียด
6/4
59
33722
นางสาวธมนวรรณ สมเอียด
6/4