ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมเยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
จำนวน 28 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32979
นายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
4/2
2
32836
นายธนทัต หนูยศ
4/3
3
32940
นายพิพัฒน์ภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
4/3
4
32940
นายพิพัฒน์ภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
4/3
5
32899
นายศุภณัฐ ภักดีพรหม
4/4
6
32935
นายนวพล โกละกะ
4/4
7
34993
นายสราวิชญ์ ศิริกัณฑ์
4/4
8
32845
นายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
4/7
9
32845
นายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
4/7
10
32754
นายกฤตกร จิตต์กำแหง
4/9
11
32654
นายธนภัทร เย็นแจ่ม
4/9
12
32031
นางสาวสมิตา อินถา
5/3
13
32166
นางสาวปกิตตา ชูประเสริฐ
5/3
14
32166
นางสาวปกิตตา ชูประเสริฐ
5/3
15
32009
นางสาวกษมาภรณ์ เรนทร
5/4
16
32010
นางสาวกันติชา คล้ายฉิม
5/4
17
32154
นางสาวณัฐฤดี วุฒิจันทร์
5/4
18
32241
นางสาวกนกวรรณ ชื่อจริง
5/4
19
34332
นางสาววาทิณี พาลเสือ
5/4
20
32019
นางสาวณภัทร บัณฑิตชน
5/5
21
32152
นางสาวฐานิดา ไกรชู
5/5
22
32152
นางสาวฐานิดา ไกรชู
5/5
23
32173
นางสาวอริสรา ปัญญาทิพย์
5/5
24
32173
นางสาวอริสรา ปัญญาทิพย์
5/5
25
32149
นางสาวชนิกานต์ ยุติธรรม
5/6
26
32149
นางสาวชนิกานต์ ยุติธรรม
5/6
27
32172
นางสาวอรลิน สกุลวานิชย์
5/6
28
32172
นางสาวอรลิน สกุลวานิชย์
5/6