ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
จำนวน 4 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34526
เด็กหญิงชิดชนก แสงอาวุธ
1/9
2
34532
เด็กหญิงปริยากร ทองด้วง
1/9
3
34177
เด็กหญิงปภาวี สมอินทร์
2/8
4
34184
เด็กหญิงสาริศา เด็กหลี
2/8