ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
นางวนิดา คงอุดหนุน
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
จำนวน 22 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32903
นางสาวกรกนก กังละ
4/6
2
32905
นางสาวจิดาภา ตุ้งฉาย
4/6
3
32913
นางสาวเปมิกา มีเพียร
4/6
4
32921
นางสาวศิริณัฐ เกื้อเอียด
4/6
5
33052
นางสาวนรวรรณ เลี่ยนศิริ
4/6
6
32911
นางสาวนันท์นภัส ศิริวัฒน์
4/7
7
32919
นางสาววาลิน กุหลาบ
4/7
8
33060
นางสาวมณฑิตา เกลี้ยงกลม
4/7
9
32880
นายกรกฤต นาคกุล
4/8
10
34944
นายณัฐวุฒิ พูนวล
4/8
11
32735
นางสาวกรภัทร์ รอดดำ
4/8
12
32747
นางสาวมัญชุพร จันทร์แก้ว
4/8
13
32914
นางสาวพิชชานันท์ กลิ่นเมฆ
4/8
14
32925
นางสาวอัจฉริยา บุญโญ
4/8
15
34946
นางสาวกฤตพร สังข์ฉิม
4/8
16
34951
นางสาววิสสุตา โอทอง
4/8
17
34953
นางสาวอภิญญา สิทธิศรี
4/8
18
35012
นางสาวพลอยชมพู กุลวิเศษ
4/8
19
32015
นางสาวชนากานต์ แก้วชลคราม
5/7
20
32054
นางสาวกชกร วิเศษวงศ์
5/7
21
32216
นางสาวศศิกานต์ บุญกำเนิด
5/7
22
34356
นางสาวปิยะนาถ หนูบำรุง
5/7