ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางธนิดา บางรักษ์
จำนวน 14 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34575
เด็กชายเตชินท์ เจริญสุข
1/7
2
34587
เด็กชายหฤษฎ์ มณีโชติ
1/7
3
34561
เด็กหญิงนิโคล่า แดเนียเล่
1/8
4
34564
เด็กหญิงปวริศา นิลรอด
1/8
5
34565
เด็กหญิงพนัชกร แสนพลชัยสิทธิ์
1/8
6
34566
เด็กหญิงพิชญ์สินี อำไพจิตร์
1/8
7
34447
เด็กชายพฤทธิ์ ขุนปลาด
1/11
8
34452
เด็กชายอัษฎา คงชุม
1/11
9
34461
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์อุดม
1/11
10
34153
เด็กชายกรรณ์ แย้มอิ่ม
2/8
11
34154
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
2/8
12
34161
เด็กชายปรมินทร์ อินทร์นาค
2/8
13
34164
เด็กชายสุวิจักขณ์ พัฒนรักษ์
2/8
14
34166
เด็กชายอิทธิกร กันบังเกิด
2/8