ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
นางเกสร ช่วยนุกูล
จำนวน 19 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34579
เด็กชายปัณณธร เลิศผดุงพงษ์
1/7
2
34588
เด็กหญิงกชภัส นุกูลเตชะศิริ
1/7
3
34590
เด็กหญิงจีรณัฐ คงทรัพย์
1/7
4
34591
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญคง
1/7
5
34593
เด็กหญิงฐาปณีย์ ประดับ
1/7
6
34596
เด็กหญิงดวงกมล ชื่นชม
1/7
7
34597
เด็กหญิงธัญชนก บุษบรรณ
1/7
8
34598
เด็กหญิงเนตรนัดดา ศรีนวลขาว
1/7
9
34559
เด็กหญิงนันชมน อนุกูล
1/8
10
34572
เด็กหญิงเอญดา กุลไพจิตร
1/8
11
34493
เด็กหญิงชนันธร จิตราภิรมย์
1/10
12
34502
เด็กหญิงพรนภัส บุญชูวงศ์
1/10
13
34454
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ณ นคร
1/11
14
34455
เด็กหญิงกวิสรา จิวารัตน์
1/11
15
34458
เด็กหญิงกุลพัชร คุ้มตัว
1/11
16
34466
เด็กหญิงภิรดา ชวะพงษ์
1/11
17
34467
เด็กหญิงศศิภัสสร โชคคณาพิทักษ์
1/11
18
34475
เด็กหญิงอัจจิมา เพชร
1/11
19
34254
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ทองเหลือ
2/11