ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมหมากกระดาน
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
จำนวน 26 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34993
นายสราวิชญ์ ศิริกัณฑ์
4/4
2
32056
นางสาวกัญจนพร แซ่ตั่น
5/5
3
32056
นางสาวกัญจนพร แซ่ตั่น
5/5
4
32077
นางสาวศุภิสรา สุทธวิพร
5/5
5
32077
นางสาวศุภิสรา สุทธวิพร
5/5
6
32080
นางสาวอนัญญา มาดูฤกษ์
5/5
7
32080
นางสาวอนัญญา มาดูฤกษ์
5/5
8
32109
นางสาวนัญชยา เสาแก้ว
5/5
9
32109
นางสาวนัญชยา เสาแก้ว
5/5
10
32114
นางสาวภัคธีมา ทิมธรรม
5/5
11
32114
นางสาวภัคธีมา ทิมธรรม
5/5
12
32160
นางสาวปริชมน นราวีรวุฒิ
5/5
13
32160
นางสาวปริชมน นราวีรวุฒิ
5/5
14
32204
นางสาวฐานิตา ปรีชา
5/5
15
32204
นางสาวฐานิตา ปรีชา
5/5
16
32211
นางสาวปิยธิดา วาทิน
5/5
17
32211
นางสาวปิยธิดา วาทิน
5/5
18
32213
นางสาวมนัสนันท์ พูลสมบัติ
5/5
19
32213
นางสาวมนัสนันท์ พูลสมบัติ
5/5
20
32330
นายธนโชติ จุ้ยสุข
5/8
21
32335
นายรัชชานนท์ หิรัญรัตน์
5/8
22
34359
นายชูเกียรติ จินตะเหวก
5/8
23
32055
นางสาวกชวรรณ ชื่นวิเศษ
5/8
24
32059
นางสาวฐิตาพร ใหมเสน
5/8
25
32079
นางสาวสุภัสสรา สังข์รอด
5/8
26
32346
นางสาวเจณิตตา รัตนกันทา
5/13