ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมหมากกระดาน
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
จำนวน 50 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34993
นายสราวิชญ์ ศิริกัณฑ์
4/4
2
32056
นางสาวกัญจนพร แซ่ตั่น
5/5
3
32056
นางสาวกัญจนพร แซ่ตั่น
5/5
4
32077
นางสาวศุภิสรา สุทธวิพร
5/5
5
32077
นางสาวศุภิสรา สุทธวิพร
5/5
6
32080
นางสาวอนัญญา มาดูฤกษ์
5/5
7
32080
นางสาวอนัญญา มาดูฤกษ์
5/5
8
32109
นางสาวนัญชยา เสาแก้ว
5/5
9
32109
นางสาวนัญชยา เสาแก้ว
5/5
10
32114
นางสาวภัคธีมา ทิมธรรม
5/5
11
32114
นางสาวภัคธีมา ทิมธรรม
5/5
12
32160
นางสาวปริชมน นราวีรวุฒิ
5/5
13
32160
นางสาวปริชมน นราวีรวุฒิ
5/5
14
32204
นางสาวฐานิตา ปรีชา
5/5
15
32204
นางสาวฐานิตา ปรีชา
5/5
16
32211
นางสาวปิยธิดา วาทิน
5/5
17
32211
นางสาวปิยธิดา วาทิน
5/5
18
32213
นางสาวมนัสนันท์ พูลสมบัติ
5/5
19
32213
นางสาวมนัสนันท์ พูลสมบัติ
5/5
20
32330
นายธนโชติ จุ้ยสุข
5/8
21
32335
นายรัชชานนท์ หิรัญรัตน์
5/8
22
34359
นายชูเกียรติ จินตะเหวก
5/8
23
32055
นางสาวกชวรรณ ชื่นวิเศษ
5/8
24
32059
นางสาวฐิตาพร ใหมเสน
5/8
25
32079
นางสาวสุภัสสรา สังข์รอด
5/8
26
32346
นางสาวเจณิตตา รัตนกันทา
5/13
27
31759
นายสรรค์ธกรณ์ วงศ์ศิริภา
6/4
28
31759
นายสรรค์ธกรณ์ วงศ์ศิริภา
6/4
29
31487
นางสาวชัญญา ลายพัฒน์
6/4
30
31487
นางสาวชัญญา ลายพัฒน์
6/4
31
31530
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีแก้วกุล
6/4
32
31620
นางสาวชนิตา ชุทรายสงค์
6/4
33
31634
นางสาวลภัสรดา ปานเจริญ
6/4
34
33758
นางสาวเกศินี กาญจนวงศ์
6/4
35
33763
นางสาวรุจิรดา รุจนกุล
6/4
36
31684
นายสัณหณัฐ สงวนราษฎร์
6/7
37
31491
นางสาวธีร์จุฑา สิมารักษ์
6/7
38
31476
นายระพี ไผ่เฉลิม
6/8
39
31476
นายระพี ไผ่เฉลิม
6/8
40
31390
นางสาวกฤติกา ชูแสง
6/8
41
31402
นางสาวธณัฐฌา เสนี
6/8
42
31405
นางสาวพิชามญชุ์ แก้วสีนวล
6/8
43
33806
นางสาวณิชากร แสนทวีสุข
6/8
44
31713
นายปัณณทัต บุญทอง
6/10
45
31715
นายวรรณวัฒน์ ศรีเมือง
6/10
46
31710
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
47
31710
นายทรงสิจ สินนุรักษ์
6/11
48
33850
นายสุภิรัตน์ บุญสังข์
6/11
49
33850
นายสุภิรัตน์ บุญสังข์
6/11
50
33871
นางสาวอารียา ทองรักษ์
6/13