ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมซูโดกุ (ม.ปลาย
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
จำนวน 48 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
35006
นางสาวกมลชนก เที่ยงน่วม
4/3
2
35011
นางสาวเปมิกา แสงมณี
4/3
3
34932
นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษวุฒิสาร
4/9
4
34941
นางสาววิไลลักษณ์ พรวัฒนาเจริญ
4/9
5
34952
นางสาวสิริภัสรา อุปการณ์
4/9
6
32682
นางสาวสุภัททา บุญคล่อง
4/10
7
34919
นางสาวกานต์นัดดา พลลือ
4/10
8
34920
นางสาวณัฐณิชา ทองพนัง
4/10
9
34922
นางสาวนัทรีน นิกาหลี
4/10
10
34898
นางสาวธนพร อัคคีสุวรรณ
4/12
11
34901
นางสาวศิริพร ทองศิริ
4/12
12
32032
นางสาวสุธาสินี ทองเรือง
5/4
13
32032
นางสาวสุธาสินี ทองเรือง
5/4
14
32062
นางสาวธนันท์ชนก กลางรักษ์
5/4
15
32062
นางสาวธนันท์ชนก กลางรักษ์
5/4
16
32105
นางสาวขวัญจิรา ทองรัตน์
5/4
17
32105
นางสาวขวัญจิรา ทองรัตน์
5/4
18
32252
นางสาวธีรตา สุวรรณ์
5/4
19
32252
นางสาวธีรตา สุวรรณ์
5/4
20
33216
นางสาวพัณณิตา สาลี
5/4
21
34328
นางสาวกนกกร ทองเกิด
5/4
22
34328
นางสาวกนกกร ทองเกิด
5/4
23
34330
นางสาวปุญญิศา มากคงแก้ว
5/4
24
34330
นางสาวปุญญิศา มากคงแก้ว
5/4
25
34333
นางสาวสกุลรัตน์ ทองมีขวัญ
5/4
26
34333
นางสาวสกุลรัตน์ ทองมีขวัญ
5/4
27
32058
นางสาวชนากานต์ ทิพประมวล
5/11
28
32393
นางสาวนริศรา จันทร์ใหม่
5/11
29
34413
นางสาวชนธิกานต์ ตันซื่อ
5/11
30
34415
นางสาวพัณณิตา ปลอดจินดา
5/11
31
34416
นางสาวมณฑิรา พุฒทอง
5/11
32
31387
นายสิรวิชญ์ แซ่เล้า
6/6
33
31387
นายสิรวิชญ์ แซ่เล้า
6/6
34
31524
นายศุภกิจ กาญจนเพ็ญ
6/6
35
31524
นายศุภกิจ กาญจนเพ็ญ
6/6
36
31613
นายศิขริณ จรัล
6/6
37
31613
นายศิขริณ จรัล
6/6
38
31434
นางสาวกชพรรณ แซ่โค้ว
6/6
39
31435
นางสาวสุทัตตา แซ่อึ้ง
6/6
40
31437
นางสาวกัญญ์ภัสสร เพชรชำนาญ
6/6
41
31456
นางสาวภคมนต์ เดชาพร
6/6
42
31457
นางสาวภัทรมน หมอปาน
6/6
43
31459
นางสาวศิรินาถ ศรีภุมมา
6/6
44
31686
นางสาวกุษมา วีรดิษฐกิจ
6/6
45
31736
นางสาวปัณฑารีย์ คงจร
6/6
46
31422
นายทักษินัย สมณะ
6/7
47
31480
นายศุภกร กาญจนะ
6/7
48
31684
นายสัณหณัฐ สงวนราษฎร์
6/7