ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมซูโดกุ (ม.ปลาย)
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
จำนวน 31 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
35006
นางสาวกมลชนก เที่ยงน่วม
4/3
2
35011
นางสาวเปมิกา แสงมณี
4/3
3
34932
นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษวุฒิสาร
4/9
4
34941
นางสาววิไลลักษณ์ พรวัฒนาเจริญ
4/9
5
34952
นางสาวสิริภัสรา อุปการณ์
4/9
6
32682
นางสาวสุภัททา บุญคล่อง
4/10
7
34919
นางสาวกานต์นัดดา พลลือ
4/10
8
34920
นางสาวณัฐณิชา ทองพนัง
4/10
9
34922
นางสาวนัทรีน นิกาหลี
4/10
10
34898
นางสาวธนพร อัคคีสุวรรณ
4/12
11
34901
นางสาวศิริพร ทองศิริ
4/12
12
32032
นางสาวสุธาสินี ทองเรือง
5/4
13
32032
นางสาวสุธาสินี ทองเรือง
5/4
14
32062
นางสาวธนันท์ชนก กลางรักษ์
5/4
15
32062
นางสาวธนันท์ชนก กลางรักษ์
5/4
16
32105
นางสาวขวัญจิรา ทองรัตน์
5/4
17
32105
นางสาวขวัญจิรา ทองรัตน์
5/4
18
32252
นางสาวธีรตา สุวรรณ์
5/4
19
32252
นางสาวธีรตา สุวรรณ์
5/4
20
33216
นางสาวพัณณิตา สาลี
5/4
21
34328
นางสาวกนกกร ทองเกิด
5/4
22
34328
นางสาวกนกกร ทองเกิด
5/4
23
34330
นางสาวปุญญิศา มากคงแก้ว
5/4
24
34330
นางสาวปุญญิศา มากคงแก้ว
5/4
25
34333
นางสาวสกุลรัตน์ ทองมีขวัญ
5/4
26
34333
นางสาวสกุลรัตน์ ทองมีขวัญ
5/4
27
32058
นางสาวชนากานต์ ทิพประมวล
5/11
28
32393
นางสาวนริศรา จันทร์ใหม่
5/11
29
34413
นางสาวชนธิกานต์ ตันซื่อ
5/11
30
34415
นางสาวพัณณิตา ปลอดจินดา
5/11
31
34416
นางสาวมณฑิรา พุฒทอง
5/11