ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมMath Game
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
จำนวน 23 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34117
เด็กชายกิตติธัช ลิ้มสุขสมบูรณ์
2/7
2
34118
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์
2/7
3
34120
เด็กชายชัชนันท์ จรูญรักษ์
2/7
4
34122
เด็กชายนันทพัทธ์ เพชรประเสริฐ
2/7
5
34128
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ราชฉวาง
2/7
6
34130
เด็กชายอนุภัทร ปานบำรุง
2/7
7
34131
เด็กหญิงกัญญ์วรา ตั้งสิริพันธกุล
2/7
8
34132
เด็กหญิงชลรัตน์ จักรานนท์
2/7
9
34134
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นามสน
2/7
10
34134
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นามสน
2/7
11
34138
เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วมหา
2/7
12
34140
เด็กหญิงปานแก้ว คงบัว
2/7
13
34143
เด็กหญิงมณฑิตา คชฤกษ์
2/7
14
34143
เด็กหญิงมณฑิตา คชฤกษ์
2/7
15
34144
เด็กหญิงมัชชาวีร์ สมฤดี
2/7
16
34144
เด็กหญิงมัชชาวีร์ สมฤดี
2/7
17
34145
เด็กหญิงยลดา เสือนวล
2/7
18
34146
เด็กหญิงรัญชิดา เสมอรูป
2/7
19
34148
เด็กหญิงวริศรา ขันแข็ง
2/7
20
34148
เด็กหญิงวริศรา ขันแข็ง
2/7
21
34149
เด็กหญิงสราลี ใจสมุทร
2/7
22
34149
เด็กหญิงสราลี ใจสมุทร
2/7
23
34151
เด็กหญิงสุลลิตา ศรัทธาสุข
2/7