ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมคิดเลขเร็ว
นางอธิตา มีสิทธิ์
จำนวน 13 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
34576
เด็กชายทรงเดช พันธ์ยอด
1/7
2
34578
เด็กชายธนสันต์ ธรรมณรงค์
1/7
3
34580
เด็กชายพชร สุพันทวี
1/7
4
34581
เด็กชายพัทธพล สังข์เพชร
1/7
5
34583
เด็กชายโยนาธาน โลติกร
1/7
6
34586
เด็กชายสิทธิศักดิ์ จันทร์เกิด
1/7
7
33042
นางสาวคณัสนันท์ ไข่บุญนาค
4/6
8
33043
นางสาวจิณณพัต ศิริกุลพิทักษ์
4/6
9
33061
นางสาววทันยา เพชรวิเชียร
4/7
10
33876
นางสาวเขมจิรา อนุสนธิ์ดิสัย
4/7
11
33063
นางสาวสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
4/10
12
31526
นายสัณหณัฐ สุวรรณมณี
6/6
13
31633
นางสาวรวรรณดา น้อยสันโดด
6/6