ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมยุวบรรณารักษ์
นางสโรชินี ภิรอด
จำนวน 14 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32664
นางสาวกีรฏิยา ศักดา
4/9
2
32664
นางสาวกีรฏิยา ศักดา
4/9
3
32676
นางสาวพิชญ์สินี ริวรรณ
4/9
4
32676
นางสาวพิชญ์สินี ริวรรณ
4/9
5
34943
นางสาวสิริมนต์ สุขช่วง
4/9
6
34966
นางสาวธัญวรัตม์ เกื้อด้วง
4/9
7
34966
นางสาวธัญวรัตม์ เกื้อด้วง
4/9
8
34905
นายรัชชานนท์ เนตรรุ่ง
4/11
9
32127
นางสาวอัญชิสา ทวีพรไพบูลย์
5/3
10
34315
นางสาวศศิธร มิตรมานะ
5/3
11
34317
นางสาวสุดารัตน์ บุญคง
5/3
12
32072
นางสาวพิมลมาศ รัตนไพบูลย์
5/9
13
32012
นางสาวกานติมา ทองปลอด
5/11
14
32067
นางสาวปริยาภัทร สุขเกื้อ
5/11