ปีการศึกษา 2/2562
ชุมนุมนศท. ปี 1
นางกนกวรรณ จันทภาโส
จำนวน 233 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32724
นายธนกร ใจซื่อ
4/1
2
32724
นายธนกร ใจซื่อ
4/1
3
32730
นายวชิร ไพเราะ
4/1
4
32730
นายวชิร ไพเราะ
4/1
5
32756
นายณัฐภัทร สุขห่อ
4/1
6
32757
นายนระบดี รอดพันธ์ชู
4/1
7
33030
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
4/1
8
33030
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
4/1
9
32779
นางสาวมุนินทร์ ทองนิตย์
4/1
10
32779
นางสาวมุนินทร์ ทองนิตย์
4/1
11
32780
นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง
4/1
12
32780
นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง
4/1
13
32789
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
4/2
14
32927
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
4/2
15
32927
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
4/2
16
32974
นายกษิดิศ พรหมภักดี
4/2
17
32974
นายกษิดิศ พรหมภักดี
4/2
18
32943
นายวัทธิกร ศรีทอง
4/2
19
32943
นายวัทธิกร ศรีทอง
4/2
20
35016
นายเชาว์วรรธน์ โบศรี
4/2
21
35016
นายเชาว์วรรธน์ โบศรี
4/2
22
32906
นางสาวจิดาภา อินทรักษ์
4/2
23
32694
นายปุณยธร รัตนรัตน์
4/3
24
32694
นายปุณยธร รัตนรัตน์
4/3
25
32786
นายจักรี พรหมเมฆ
4/3
26
32786
นายจักรี พรหมเมฆ
4/3
27
32788
นายชยพล ณ ลำปาง
4/3
28
32788
นายชยพล ณ ลำปาง
4/3
29
32790
นายณภัทร หิรัญเรือง
4/3
30
32790
นายณภัทร หิรัญเรือง
4/3
31
32799
นายวีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์
4/3
32
32850
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
4/3
33
32850
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
4/3
34
32980
นายณัฐธินาพล พรหมทอง
4/3
35
32980
นายณัฐธินาพล พรหมทอง
4/3
36
32983
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
4/3
37
32983
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
4/3
38
32989
นายพรหมพชร พันธุ
4/3
39
35002
นายณัฐพงค์ หีตเพ็ง
4/3
40
35002
นายณัฐพงค์ หีตเพ็ง
4/3
41
35003
นายนภัสกร นพมาศ
4/3
42
35003
นายนภัสกร นพมาศ
4/3
43
35004
นายศุภชัย เกิดสังข์
4/3
44
35004
นายศุภชัย เกิดสังข์
4/3
45
32867
นางสาวปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
4/3
46
32867
นางสาวปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
4/3
47
35008
นางสาวชาลิสา ทรงหิรัญ
4/3
48
32698
นายรามเมศ รักเมือง
4/4
49
32698
นายรามเมศ รักเมือง
4/4
50
32700
นายศุภกร เดี่ยววานิช
4/4
51
32700
นายศุภกร เดี่ยววานิช
4/4
52
32797
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
4/4
53
32797
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
4/4
54
32804
นายธนภัทร ชูจิตร
4/4
55
32804
นายธนภัทร ชูจิตร
4/4
56
32840
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
4/4
57
32840
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
4/4
58
32841
นายพีรณัฐ บุตรพรม
4/4
59
32841
นายพีรณัฐ บุตรพรม
4/4
60
34987
นายวีรภัทร เกิดแก้ว
4/4
61
34987
นายวีรภัทร เกิดแก้ว
4/4
62
32895
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
4/4
63
32928
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
4/4
64
32928
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
4/4
65
32942
นายวรัญญู จันทร์หนู
4/4
66
32985
นายธีรทัต เลขะฉัน
4/4
67
32985
นายธีรทัต เลขะฉัน
4/4
68
33026
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
4/4
69
33026
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
4/4
70
33038
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
4/4
71
33038
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
4/4
72
34988
นายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
4/4
73
34986
นายธนชาติ โชติช่วง
4/4
74
34986
นายธนชาติ โชติช่วง
4/4
75
34989
นายณัฐวุฒิ นามวงษ์
4/4
76
34989
นายณัฐวุฒิ นามวงษ์
4/4
77
34990
นายพงศพัศ เกตุสุวรรณ
4/4
78
34991
นายวรรณวยุทธ แซ่เลี้ยว
4/4
79
32689
นายชนาธิป โชติสิงห์
4/5
80
32689
นายชนาธิป โชติสิงห์
4/5
81
32695
นายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
4/5
82
32725
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
4/5
83
32725
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
4/5
84
32852
นายศุภณัฐ แซ่ห่าน
4/5
85
32886
นายชนวีร์ อินทชาติ
4/5
86
32886
นายชนวีร์ อินทชาติ
4/5
87
32900
นายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ
4/5
88
32933
นายธนกร ยอดดนตรี
4/5
89
32933
นายธนกร ยอดดนตรี
4/5
90
32934
นายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง
4/5
91
32936
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
4/5
92
32936
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
4/5
93
32945
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
4/5
94
32945
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
4/5
95
33024
นายธนภัทร วรรณเต็ม
4/5
96
33024
นายธนภัทร วรรณเต็ม
4/5
97
34972
นายกฤตนัย ดีดวง
4/5
98
34973
นายโชติตระการ ทองเกียรติ
4/5
99
34973
นายโชติตระการ ทองเกียรติ
4/5
100
35025
นายกามาล ศรีสะอาด
4/5
101
35025
นายกามาล ศรีสะอาด
4/5
102
32686
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง
4/6
103
32833
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
4/6
104
32833
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
4/6
105
32837
นายธัญยธรณ์ นามกร
4/6
106
32837
นายธัญยธรณ์ นามกร
4/6
107
33023
นายณัฐชนน รอดอินทร์
4/6
108
33023
นายณัฐชนน รอดอินทร์
4/6
109
33036
นายวิศวะ ศรเกลี้ยง
4/6
110
33036
นายวิศวะ ศรเกลี้ยง
4/6
111
34960
นายกองทัพฐ์ ศรีสวัสดิ์วัฒนา
4/6
112
34960
นายกองทัพฐ์ ศรีสวัสดิ์วัฒนา
4/6
113
34961
นายณัฐภัทร ส่งศรี
4/6
114
34961
นายณัฐภัทร ส่งศรี
4/6
115
34965
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมาก
4/6
116
34965
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมาก
4/6
117
35029
นางสาวณัฎฐธิดา หนูบุญ
4/6
118
32723
นายชญาวุช ทองเต็ม
4/7
119
32728
นายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
4/7
120
32728
นายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
4/7
121
32729
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
4/7
122
32729
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
4/7
123
32844
นายภูริภัทร สมบัติทอง
4/7
124
32881
นายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
4/7
125
32882
นายโกเมน ศรีสวัสดิ์
4/7
126
32882
นายโกเมน ศรีสวัสดิ์
4/7
127
32889
นายธรรมนาถ ไชยชนะ
4/7
128
32889
นายธรรมนาถ ไชยชนะ
4/7
129
32988
นายพรนรินทร์ ผลจันทร์
4/7
130
32992
นายภัคคภูมิ จินดาเดช
4/7
131
32992
นายภัคคภูมิ จินดาเดช
4/7
132
33035
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
4/7
133
33035
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
4/7
134
34955
นางสาวกฤตติยากรณ์ แจ้งบุรี
4/7
135
34955
นางสาวกฤตติยากรณ์ แจ้งบุรี
4/7
136
32653
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
4/8
137
32688
นายชนะชัย คินธร
4/8
138
32688
นายชนะชัย คินธร
4/8
139
32693
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
4/8
140
32693
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
4/8
141
32847
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
4/8
142
32847
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
4/8
143
32944
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
4/8
144
32944
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
4/8
145
32975
นายกิตติธัช ภูมิรินทร์
4/8
146
33025
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
4/8
147
33025
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
4/8
148
32902
นางสาวกนกภัทร สำคัญจิตต์
4/8
149
33018
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
4/8
150
33018
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
4/8
151
32760
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
4/9
152
32760
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
4/9
153
32691
นายธนพล อินทรวารี
4/9
154
32691
นายธนพล อินทรวารี
4/9
155
33027
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
4/9
156
33027
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
4/9
157
34926
นายชลณภัทร ทองเหี่ยง
4/9
158
34926
นายชลณภัทร ทองเหี่ยง
4/9
159
34927
นายณัฎฐกิตติ์ รักเขียว
4/9
160
34927
นายณัฎฐกิตติ์ รักเขียว
4/9
161
34929
นายภูมิบดี นาคสงค์
4/9
162
34929
นายภูมิบดี นาคสงค์
4/9
163
32661
นายอนรรฆ อินทรักษ์
4/10
164
32661
นายอนรรฆ อินทรักษ์
4/10
165
32763
นายสุเมธัส จันทร์ปาน
4/10
166
32763
นายสุเมธัส จันทร์ปาน
4/10
167
32699
นายวิณัฐพล บำรุง
4/10
168
32699
นายวิณัฐพล บำรุง
4/10
169
32702
นายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
4/10
170
32702
นายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
4/10
171
34912
นายตุลธร จันทระ
4/10
172
34912
นายตุลธร จันทระ
4/10
173
32835
นายธนโชติ พุ่มนึก
4/10
174
32835
นายธนโชติ พุ่มนึก
4/10
175
33021
นายจุฑาวัฒน์ จุฑานนท์
4/10
176
33021
นายจุฑาวัฒน์ จุฑานนท์
4/10
177
34913
นายธนพล จุ้ยแสงคง
4/10
178
34914
นายนภนต์ นรังศิยา
4/10
179
34914
นายนภนต์ นรังศิยา
4/10
180
34915
นายวิริทธิ์พล หนูคงคา
4/10
181
34915
นายวิริทธิ์พล หนูคงคา
4/10
182
34916
นายอนพัช แก้วขำ
4/10
183
34916
นายอนพัช แก้วขำ
4/10
184
32620
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
4/11
185
32620
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
4/11
186
32655
นายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
4/11
187
32655
นายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
4/11
188
32687
นายกฤษกร รัตนชัย
4/11
189
32687
นายกฤษกร รัตนชัย
4/11
190
32696
นายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
4/11
191
32696
นายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
4/11
192
33028
นายพลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป์
4/11
193
33028
นายพลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป์
4/11
194
33037
นายศุภกฤษ ไวยากรรณ์
4/11
195
33037
นายศุภกฤษ ไวยากรรณ์
4/11
196
34904
นายพงศกร กันภัย
4/11
197
34904
นายพงศกร กันภัย
4/11
198
34908
นางสาวพิตราภรณ์ ทองตะโก
4/11
199
34908
นางสาวพิตราภรณ์ ทองตะโก
4/11
200
32651
นายณภัทร ชูมณี
4/12
201
32651
นายณภัทร ชูมณี
4/12
202
32659
นายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
4/12
203
32659
นายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
4/12
204
32660
นายวรากร ศรีทองคำ
4/12
205
32660
นายวรากร ศรีทองคำ
4/12
206
32697
นายพีรณัฐ เกื้อสกุล
4/12
207
32697
นายพีรณัฐ เกื้อสกุล
4/12
208
32701
นายอกัณห์ เกษเพชร
4/12
209
32701
นายอกัณห์ เกษเพชร
4/12
210
32994
นายสุธาสิน นิยมจิตร์
4/12
211
32994
นายสุธาสิน นิยมจิตร์
4/12
212
33022
นายชนกานต์ นาคเรือง
4/12
213
33022
นายชนกานต์ นาคเรือง
4/12
214
33033
นายมนาทัศน์ ขวัญแก้ว
4/12
215
33033
นายมนาทัศน์ ขวัญแก้ว
4/12
216
34895
นายสรรเพชญ์ แพน้อย
4/12
217
34895
นายสรรเพชญ์ แพน้อย
4/12
218
32616
นายญาณวุฒิ กองมณี
4/13
219
32616
นายญาณวุฒิ กองมณี
4/13
220
32618
นายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
4/13
221
32618
นายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
4/13
222
32621
นายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
4/13
223
32621
นายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
4/13
224
32650
นายคามิน ทองหล่อ
4/13
225
32650
นายคามิน ทองหล่อ
4/13
226
32690
นายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
4/13
227
32690
นายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
4/13
228
33032
นายเพชรกล้า สำอางศรี
4/13
229
33032
นายเพชรกล้า สำอางศรี
4/13
230
34891
นายกรณ์พงค์ ภัทรพงศ์ธนะชัย
4/13
231
34891
นายกรณ์พงค์ ภัทรพงศ์ธนะชัย
4/13
232
34314
นางสาวพัชรินี พิชัยยุทธิ์
5/3
233
32095
นายสรณ์บุญยกร พริกแก้ว
5/5