ปีการศึกษา 1/2563
ชุมนุมนศท. ปี 1
นางกนกวรรณ จันทภาโส
จำนวน 255 คน

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
1
32724
นายธนกร ใจซื่อ
4/1
2
32724
นายธนกร ใจซื่อ
4/1
3
32730
นายวชิร ไพเราะ
4/1
4
32730
นายวชิร ไพเราะ
4/1
5
32756
นายณัฐภัทร สุขห่อ
4/1
6
32756
นายณัฐภัทร สุขห่อ
4/1
7
32757
นายนระบดี รอดพันธ์ชู
4/1
8
32757
นายนระบดี รอดพันธ์ชู
4/1
9
33030
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
4/1
10
33030
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
4/1
11
32779
นางสาวมุนินทร์ ทองนิตย์
4/1
12
32779
นางสาวมุนินทร์ ทองนิตย์
4/1
13
32780
นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง
4/1
14
32780
นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง
4/1
15
32789
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
4/2
16
32789
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
4/2
17
32927
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
4/2
18
32927
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
4/2
19
32974
นายกษิดิศ พรหมภักดี
4/2
20
32974
นายกษิดิศ พรหมภักดี
4/2
21
32943
นายวัทธิกร ศรีทอง
4/2
22
32943
นายวัทธิกร ศรีทอง
4/2
23
35016
นายเชาว์วรรธน์ โบศรี
4/2
24
35016
นายเชาว์วรรธน์ โบศรี
4/2
25
32906
นางสาวจิดาภา อินทรักษ์
4/2
26
32906
นางสาวจิดาภา อินทรักษ์
4/2
27
32694
นายปุณยธร รัตนรัตน์
4/3
28
32694
นายปุณยธร รัตนรัตน์
4/3
29
32786
นายจักรี พรหมเมฆ
4/3
30
32786
นายจักรี พรหมเมฆ
4/3
31
32788
นายชยพล ณ ลำปาง
4/3
32
32788
นายชยพล ณ ลำปาง
4/3
33
32790
นายณภัทร หิรัญเรือง
4/3
34
32790
นายณภัทร หิรัญเรือง
4/3
35
32799
นายวีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์
4/3
36
32850
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
4/3
37
32850
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
4/3
38
32980
นายณัฐธินาพล พรหมทอง
4/3
39
32980
นายณัฐธินาพล พรหมทอง
4/3
40
32983
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
4/3
41
32983
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
4/3
42
32989
นายพรหมพชร พันธุ
4/3
43
32989
นายพรหมพชร พันธุ
4/3
44
35002
นายณัฐพงค์ หีตเพ็ง
4/3
45
35002
นายณัฐพงค์ หีตเพ็ง
4/3
46
35003
นายนภัสกร นพมาศ
4/3
47
35003
นายนภัสกร นพมาศ
4/3
48
35004
นายศุภชัย เกิดสังข์
4/3
49
35004
นายศุภชัย เกิดสังข์
4/3
50
32867
นางสาวปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
4/3
51
32867
นางสาวปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
4/3
52
35008
นางสาวชาลิสา ทรงหิรัญ
4/3
53
32698
นายรามเมศ รักเรือง
4/4
54
32698
นายรามเมศ รักเรือง
4/4
55
32700
นายศุภกร เดี่ยววานิช
4/4
56
32700
นายศุภกร เดี่ยววานิช
4/4
57
32797
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
4/4
58
32797
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
4/4
59
32804
นายธนภัทร ชูจิตร
4/4
60
32804
นายธนภัทร ชูจิตร
4/4
61
32840
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
4/4
62
32840
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
4/4
63
32841
นายพีรณัฐ บุตรพรม
4/4
64
32841
นายพีรณัฐ บุตรพรม
4/4
65
34987
นายวีรภัทร เกิดแก้ว
4/4
66
34987
นายวีรภัทร เกิดแก้ว
4/4
67
32895
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
4/4
68
32895
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
4/4
69
32928
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
4/4
70
32928
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
4/4
71
32942
นายวรัญญู จันทร์หนู
4/4
72
32942
นายวรัญญู จันทร์หนู
4/4
73
32985
นายธีรทัต เลขะฉัน
4/4
74
32985
นายธีรทัต เลขะฉัน
4/4
75
33026
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
4/4
76
33026
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
4/4
77
33038
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
4/4
78
33038
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
4/4
79
34988
นายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
4/4
80
34986
นายธนชาติ โชติช่วง
4/4
81
34986
นายธนชาติ โชติช่วง
4/4
82
34989
นายณัฐวุฒิ นามวงษ์
4/4
83
34989
นายณัฐวุฒิ นามวงษ์
4/4
84
34990
นายพงศพัศ เกตุสุวรรณ
4/4
85
34991
นายวรรณวยุทธ แซ่เลี้ยว
4/4
86
34991
นายวรรณวยุทธ แซ่เลี้ยว
4/4
87
32689
นายชนาธิป โชติสิงห์
4/5
88
32689
นายชนาธิป โชติสิงห์
4/5
89
32695
นายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
4/5
90
32695
นายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
4/5
91
32725
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
4/5
92
32725
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
4/5
93
32852
นายศุภณัฐ แซ่ห่าน
4/5
94
32852
นายศุภณัฐ แซ่ห่าน
4/5
95
32886
นายชนวีร์ อินทชาติ
4/5
96
32886
นายชนวีร์ อินทชาติ
4/5
97
32900
นายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ
4/5
98
32933
นายธนกร ยอดดนตรี
4/5
99
32933
นายธนกร ยอดดนตรี
4/5
100
32934
นายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง
4/5
101
32934
นายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง
4/5
102
32936
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
4/5
103
32936
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
4/5
104
32945
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
4/5
105
32945
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
4/5
106
33024
นายธนภัทร วรรณเต็ม
4/5
107
33024
นายธนภัทร วรรณเต็ม
4/5
108
34972
นายกฤตนัย ดีดวง
4/5
109
34972
นายกฤตนัย ดีดวง
4/5
110
34973
นายโชติตระการ ทองเกียรติ
4/5
111
34973
นายโชติตระการ ทองเกียรติ
4/5
112
35025
นายกามาล ศรีสะอาด
4/5
113
35025
นายกามาล ศรีสะอาด
4/5
114
32686
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง
4/6
115
32686
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง
4/6
116
32833
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
4/6
117
32833
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
4/6
118
32837
นายธัญยธรณ์ นามกร
4/6
119
32837
นายธัญยธรณ์ นามกร
4/6
120
33023
นายณัฐชนน รอดอินทร์
4/6
121
33023
นายณัฐชนน รอดอินทร์
4/6
122
33036
นายวิศวะ ศรเกลี้ยง
4/6
123
33036
นายวิศวะ ศรเกลี้ยง
4/6
124
34960
นายกองทัพฐ์ ศรีสวัสดิ์วัฒนา
4/6
125
34960
นายกองทัพฐ์ ศรีสวัสดิ์วัฒนา
4/6
126
34961
นายณัฐภัทร ส่งศรี
4/6
127
34961
นายณัฐภัทร ส่งศรี
4/6
128
34965
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมาก
4/6
129
34965
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมาก
4/6
130
35029
นางสาวณัฎฐธิดา หนูบุญ
4/6
131
32723
นายชญาวุช ทองเต็ม
4/7
132
32723
นายชญาวุช ทองเต็ม
4/7
133
32728
นายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
4/7
134
32728
นายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
4/7
135
32729
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
4/7
136
32729
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
4/7
137
32844
นายภูริภัทร สมบัติทอง
4/7
138
32844
นายภูริภัทร สมบัติทอง
4/7
139
32881
นายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
4/7
140
32881
นายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
4/7
141
32882
นายโกเมน ศรีสวัสดิ์
4/7
142
32882
นายโกเมน ศรีสวัสดิ์
4/7
143
32889
นายธรรมนาถ ไชยชนะ
4/7
144
32889
นายธรรมนาถ ไชยชนะ
4/7
145
32988
นายพรนรินทร์ ผลจันทร์
4/7
146
32988
นายพรนรินทร์ ผลจันทร์
4/7
147
32992
นายภัคคภูมิ จินดาเดช
4/7
148
32992
นายภัคคภูมิ จินดาเดช
4/7
149
33035
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
4/7
150
33035
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
4/7
151
34955
นางสาวกฤตติยากรณ์ แจ้งบุรี
4/7
152
34955
นางสาวกฤตติยากรณ์ แจ้งบุรี
4/7
153
32653
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
4/8
154
32653
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
4/8
155
32688
นายชนะชัย คินธร
4/8
156
32688
นายชนะชัย คินธร
4/8
157
32693
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
4/8
158
32693
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
4/8
159
32847
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
4/8
160
32847
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
4/8
161
32944
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
4/8
162
32944
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
4/8
163
32975
นายกิตติธัช ภูมิรินทร์
4/8
164
32975
นายกิตติธัช ภูมิรินทร์
4/8
165
33025
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
4/8
166
33025
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
4/8
167
32902
นางสาวกนกภัทร สำคัญจิตต์
4/8
168
32902
นางสาวกนกภัทร สำคัญจิตต์
4/8
169
33018
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
4/8
170
33018
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
4/8
171
32760
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
4/9
172
32760
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
4/9
173
32691
นายธนพล อินทรวารี
4/9
174
32691
นายธนพล อินทรวารี
4/9
175
33027
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
4/9
176
33027
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
4/9
177
34926
นายชลณภัทร ทองเหี่ยง
4/9
178
34926
นายชลณภัทร ทองเหี่ยง
4/9
179
34927
นายณัฎฐกิตติ์ รักเขียว
4/9
180
34927
นายณัฎฐกิตติ์ รักเขียว
4/9
181
34929
นายภูมิบดี นาคสงค์
4/9
182
34929
นายภูมิบดี นาคสงค์
4/9
183
32661
นายอนรรฆ อินทรักษ์
4/10
184
32661
นายอนรรฆ อินทรักษ์
4/10
185
32763
นายสุเมธัส จันทร์ปาน
4/10
186
32763
นายสุเมธัส จันทร์ปาน
4/10
187
32699
นายวิณัฐพล บำรุง
4/10
188
32699
นายวิณัฐพล บำรุง
4/10
189
32702
นายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
4/10
190
32702
นายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
4/10
191
34912
นายตุลธร จันทระ
4/10
192
34912
นายตุลธร จันทระ
4/10
193
32835
นายธนโชติ พุ่มนึก
4/10
194
32835
นายธนโชติ พุ่มนึก
4/10
195
33021
นายจุฑาวัฒน์ จุฑานนท์
4/10
196
33021
นายจุฑาวัฒน์ จุฑานนท์
4/10
197
34913
นายธนพล จุ้ยแสงคง
4/10
198
34913
นายธนพล จุ้ยแสงคง
4/10
199
34914
นายนภนต์ นรังศิยา
4/10
200
34914
นายนภนต์ นรังศิยา
4/10
201
34915
นายวิริทธิ์พล หนูคงคา
4/10
202
34915
นายวิริทธิ์พล หนูคงคา
4/10
203
34916
นายอนพัช แก้วขำ
4/10
204
34916
นายอนพัช แก้วขำ
4/10
205
32620
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
4/11
206
32620
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
4/11
207
32655
นายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
4/11
208
32655
นายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
4/11
209
32687
นายกฤษกร รัตนชัย
4/11
210
32687
นายกฤษกร รัตนชัย
4/11
211
32696
นายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
4/11
212
32696
นายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
4/11
213
33028
นายพลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป์
4/11
214
33028
นายพลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป์
4/11
215
33037
นายศุภกฤษ ไวยากรรณ์
4/11
216
33037
นายศุภกฤษ ไวยากรรณ์
4/11
217
34904
นายพงศกร กันภัย
4/11
218
34904
นายพงศกร กันภัย
4/11
219
34908
นางสาวพิตราภรณ์ ทองตะโก
4/11
220
34908
นางสาวพิตราภรณ์ ทองตะโก
4/11
221
32651
นายณภัทร ชูมณี
4/12
222
32651
นายณภัทร ชูมณี
4/12
223
32659
นายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
4/12
224
32659
นายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
4/12
225
32660
นายวรากร ศรีทองคำ
4/12
226
32660
นายวรากร ศรีทองคำ
4/12
227
32697
นายพีรณัฐ เกื้อสกุล
4/12
228
32697
นายพีรณัฐ เกื้อสกุล
4/12
229
32701
นายอกัณห์ เกษเพชร
4/12
230
32701
นายอกัณห์ เกษเพชร
4/12
231
32994
นายสุธาสิน นิยมจิตร์
4/12
232
32994
นายสุธาสิน นิยมจิตร์
4/12
233
33022
นายชนกานต์ นาคเรือง
4/12
234
33022
นายชนกานต์ นาคเรือง
4/12
235
33033
นายมนาทัศน์ ขวัญแก้ว
4/12
236
33033
นายมนาทัศน์ ขวัญแก้ว
4/12
237
34895
นายสรรเพชญ์ แพน้อย
4/12
238
34895
นายสรรเพชญ์ แพน้อย
4/12
239
32616
นายญาณวุฒิ กองมณี
4/13
240
32616
นายญาณวุฒิ กองมณี
4/13
241
32618
นายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
4/13
242
32618
นายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
4/13
243
32621
นายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
4/13
244
32621
นายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
4/13
245
32650
นายคามิน ทองหล่อ
4/13
246
32650
นายคามิน ทองหล่อ
4/13
247
32690
นายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
4/13
248
32690
นายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
4/13
249
33032
นายเพชรกล้า สำอางศรี
4/13
250
33032
นายเพชรกล้า สำอางศรี
4/13
251
34891
นายกรณ์พงค์ ภัทรพงศ์ธนะชัย
4/13
252
34891
นายกรณ์พงค์ ภัทรพงศ์ธนะชัย
4/13
253
34314
นางสาวพัชรินี พิชัยยุทธิ์
5/3
254
32095
นายสรณ์บุญยกร พริกแก้ว
5/5
255
32095
นายสรณ์บุญยกร พริกแก้ว
5/5