รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564

ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน
จำนวน 97 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564
ชุมนุม
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
เลือก
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
เลือก
81
นางปราณี บุญศรี
ม.ปลาย
ไม่รับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว
711
20
21
 
82
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
ม.ปลาย
ห้องเรียนสีเขียว
25
25
 
83
นางหทัยทิพย์ ชูทิพย์
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
ม.ปลาย
335
50
50
 
84
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
นางสาวจินตนาท มากชิต
ม.ปลาย
ห้องพยาบาล
20
20
 
85
นายอภิชาติ อุปการ
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียนที่สนใจกฎหมายเท่านั้น
559
30
23
 
86
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
ม.ปลาย
ห้องวัดผล
25
25
 
87
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
ม.ปลาย
สมัครที่คุณครูสลิลลา เท่านั้น รับ 30 คน
529
-
30
 
88
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
ม.ปลาย
รับเฉพาะ นร.ม.ปลายแผนวิทย์ - คณิตเท่านั้น
537
30
12
 
89
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
ม.ปลาย
ห้องโครงงาน
25
24
 
90
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
ม.ปลาย
524
30
16
 
91
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
นางมนพร เหมทานนท์
ม.ปลาย
124
50
52
 
92
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
ม.ปลาย
รับเฉพาะ นร. ม.6 เท่านั้น
232
30
30
 
93
นายธีรเดช สกุลอ่อน
นายอัยยุบ หลีเส็น
ม.ปลาย
นักเรียนต้องมีโน้ตบุ๊คส่วนตัว
115
25
6
 
94
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
ม.ปลาย
545
30
31
 
95
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
ม.ปลาย
ห้องภูมิแผ่นดิน บวรศิลป์ ชั้น 1
30
31
 
96
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
ม.ปลาย
-
24
 
97
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
ม.ปลาย
-
30