รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564

ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน
จำนวน 97 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564
ชุมนุม
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
เลือก
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
เลือก
41
นางเกสร ช่วยนุกูล
ม.ต้น
หน้าห้องประชุมเฟื่องนภา
25
25
 
42
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางธนิดา บางรักษ์
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
ม.ต้น
ไม่รับนักเรียนที่เคยเรียนแล้ว
535
35
36
 
43
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวอารยา อาจสุข
ม.ต้น
233
35
37
 
44
ม.ต้น
621
25
26
 
45
ม.ต้น
643
25
6
 
46
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
ม.ต้น
554
25
25
 
47
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
ม.ต้น
321
30
19
 
48
นางสุธิดา สาระเทพ
ม.ต้น
333
20
20
 
49
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
ม.ต้น
533
30
20
 
50
นางสุวลี ประเสริฐ
ม.ต้น
131
25
25
 
51
นางสาวปานตา สุระกำแหง
ม.ต้น
525
25
25
 
52
นางกันยพร ณ อุบล
ม.ต้น
345
30
30
 
53
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
ม.ต้น
ไม่รับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว
724
30
31
 
54
นายอุดร แก้ววิรัตน์
ม.ต้น
รับ 35 คน สมัครที่คุณครูอุดร
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-
3
 
55
นางคนองนิจ มากขุนทด
ม.ต้น
125
30
30
 
56
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
ม.ต้น
ุโรงยิมชั้น 6
30
30
 
57
นางสุจิตตรา คงจร
ม.ต้น
334
30
30
 
58
นางสาวภัทรา คำดา
ม.ต้น
243
25
25
 
59
ม.ต้น
งานชุมนุมจะสมัครให้นักเรียนทั้งห้องเอง
722
-
25
 
60
นายสิริพงษ์ แสงเดช
ม.ต้น
รับเฉพาะ นร.ผู้ชาย ม.1 และ ม.2 เท่านั้น
โดม 2
30
32
 
61
ม.ต้น
622
25
25
 
62
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
ม.ต้น
30
30
 
63
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
ม.ต้น
555
30
30
 
64
นางกนกวรรณ จันทภาโส
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียน ม.4 ถ้าใครไม่ผ่านการคัดเลือกให้มาติดต่อครูจิณห์จุฑา เพื่อเปลี่ยนชุมนุม
โดม
150
135
 
65
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
ม.ปลาย
553
30
30
 
66
นางวนิดา คงอุดหนุน
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
ม.ปลาย
542
25
3
 
67
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.6
20
12
 
68
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
ม.ปลาย
รับเฉพาะนักเรียน ม.4
ห้องสมุดคณิต
25
8
 
69
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
ม.ปลาย
234
30
29
 
70
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
ม.ปลาย
332
30
10
 
71
นายสมบัติ ระมัด
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
ม.ปลาย
เฉพาะพี่ ๆ สภานักเรียนเท่านั้น
ห้องสภานักเรียน
-
58
 
72
นางสลับศรี เจริญเวช
ม.ปลาย
รับ นร.ม.6 จำนวน 25 คน สมัครที่คุณครูสลับศรี
528
30
-
73
นายปิยบุตร สุขเอียด
ม.ปลาย
โดม
150
114
 
74
นางชมัยพร จันทศรี
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
ม.ปลาย
522
25
25
 
75
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ม.ปลาย
ลานหน้าห้องประชุมเฟื่องนภา
25
25
 
76
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
ม.ปลาย
526
25
26
 
77
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ม.ปลาย
ห้องพฤกษศาสตร์
30
30
 
78
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
ม.ปลาย
523
30
9
 
79
นายมานะ พัดเคี่ยม
นายสะอารอนิง ดาโอะ
ม.ปลาย
เฉพาะ นร. ม.5 ที่ผ่านการเรียน นศท.ปี 1
โดม
125
88
 
80
ม.ปลาย
รับ นร.ม.ปลายทุกคนที่สนใจเรียนอักษรเบรลล์
ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
20
17