รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564

ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน
จำนวน 97 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564
ชุมนุม
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
เลือก
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
เลือก
1
นางสโรชินี ภิรอด
ทุกระดับชั้น
สมัครด้วยตนเองที่ห้องสมุด 15 คน สมัครในระบบ 20 คน
ห้องสมุด
20
25
 
2
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
ทุกระดับชั้น
559
35
37
 
3
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
5511
30
22
 
4
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูศศิ ห้องพักครู MLP (รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน)
631
-
32
 
5
นายธนกฤต แก้วทอง
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
ทุกระดับชั้น
723
30
32
 
6
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
ทุกระดับชั้น
ห้องอาเซียน
30
36
 
7
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ทุกระดับชั้น
ลานหน้าตึก MLP
30
30
 
8
ทุกระดับชั้น
623
25
25
 
9
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นายสิรภพ ใสสะอาด
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนที่พูดจาฉะฉาน กล้าพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน
อาคารลูกรัก
30
32
 
10
นางลมัย สังขนิตย์
นายสรัช พูลสมบัติ
ทุกระดับชั้น
มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านร้องเพลง,เต้น กล้าพูดกล้าแสดงออก
ห้อง To Be Number One
40
55
 
11
นางสาวอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ทุกระดับชั้น
ห้องพุทธทาส ในห้องสมุด
50
52
 
12
นายธนากรณ์ ยีสมัน
ทุกระดับชั้น
325
30
30
 
13
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ทุกระดับชั้น
ธนาคารโรงเรียน
30
32
 
14
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักกีฬาของโรงเรียน
ตึก 5 ชั้น 6
-
25
 
15
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
ทุกระดับชั้น
323
30
31
 
16
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
ทุกระดับชั้น
นักเรียนต้องมีกล้องถ่ายรูป
536
30
31
 
17
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบโอลิมปิคคณิตศาสตร์
558
25
25
 
18
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
นางสาวสุธิดา ราชรักษ์
ทุกระดับชั้น
236
50
56
 
19
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
ทุกระดับชั้น
341
30
31
 
20
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ทุกระดับชั้น
สามารถเล่นเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต หรือมีความสนใจ
423
-
27
 
21
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
ทุกระดับชั้น
สวนภูมิรักษ์
30
30
 
22
นายวรวัต หนีละ
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
ทุกระดับชั้น
5510
30
31
 
23
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว
ทุกระดับชั้น
ห้องการงาน 2
25
26
 
24
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
ทุกระดับชั้น
421
50
33
 
25
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
ทุกระดับชั้น
มีความสามารถด้านวาดรูป รับ 54 คน
425
-
33
 
26
นายกัญกฤษเขม แดนที่
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนนาฏศิลป์ และนักเรียนที่สนใจ
426
90
67
 
27
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
ทุกระดับชั้น
322
30
31
 
28
นางสาววาสนา ศรีราชยา
ทุกระดับชั้น
422
60
45
 
29
นางกาญจนา ปลอดจินดา
นางพิมผกา จันทร์คง
ทุกระดับชั้น
556
20
20
 
30
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
ทุกระดับชั้น
นร.ไปสมัครที่คุณครูอรรถวิช 15 คน สมัครในระบบ 15 คน
โดม 1
15
42
 
31
นางภัทรพร ช่วยชนะ
ทุกระดับชั้น
นร.ม.2/9 ไม่ต้องสมัครค่ะ งานชุมนุมจะสมัครให้ทั้งห้องค่ะ
732
-
24
 
32
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูน้ำเพชร รับ 25 คน
ห้องการงาน 1
-
24
 
33
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
นางปุณยนุช หาญธนานนท์
ทุกระดับชั้น
544
40
41
 
34
นายชาตรี ชูโลก
ทุกระดับชั้น
ห้องภูมิแผ่นดิน บวรศิลป์ ชั้น 1
25
27
 
35
นายวีรยศ เอกรัตน์
ทุกระดับชั้น
HCEC 346
30
30
 
36
นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
นายสุรชัย ยวงทอง
ทุกระดับชั้น
นักเรียนต้องมีเครื่องดนตรีของตนเอง และมีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีได้
ห้องดนตรีสากล บวรศิลป์ ชั้น 3
60
63
 
37
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
ทุกระดับชั้น
๑. นร.ติวสอบเตรียมทหาร ๒. นร.ที่ลาออกแล้ว ๓. นร.ที่ไม่สมัครชุมนุม
หน้าห้องปกครอง (ห้องกิจการนักเรียน)
-
34
 
38
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ม.ต้น
รับ นร.ม.ต้น 25 คน
231
-
35
 
39
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
ม.ต้น
รับ นร.ที่สนใจเล่นหมากรุก หรือหมากฮอสเท่านั้น
324
30
29
 
40
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
ม.ต้น
หน้าห้องบริหารงานทั่วไป
25
25