รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2/2564

ระบุชื่อชุมนุมบางส่วน
จำนวน 94 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ชุมนุม
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
เลือก
ลำดับ
ชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
เลือก
1
นางสโรชินี ภิรอด
ทุกระดับชั้น
ห้องสมุด
25
-
2
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
ทุกระดับชั้น
559
35
-
3
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
5511
30
-
4
นางสาวศศิ แก้วไทย
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูศศิ รับ 30 คน
631
-
-
5
นายธนกฤต แก้วทอง
ทุกระดับชั้น
721
35
-
6
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
ทุกระดับชั้น
ห้องอาเซียน
30
-
7
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ทุกระดับชั้น
ลานหน้าตึก MLP
30
-
8
ทุกระดับชั้น
622
25
-
9
ทุกระดับชั้น
623
25
-
10
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นายสิรภพ ใสสะอาด
ทุกระดับชั้น
นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
อาคารลูกรัก
30
-
11
นายสรัช พูลสมบัติ
ทุกระดับชั้น
กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
ห้อง To Be Number One
50
-
12
นางสาวอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ทุกระดับชั้น
ถ้ามีการแข่งขันเกมกระดานคำคม นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันได้
ห้องพุทธทาส ในห้องสมุด
30
-
13
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ทุกระดับชั้น
ธนาคารโรงเรียน
35
-
14
นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักกีฬาของโรงเรียน
ตึก 5 ชั้น 6
-
24
 
15
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
ทุกระดับชั้น
322
30
-
16
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
ทุกระดับชั้น
นักเรียนต้องมีกล้องถ่ายรูป
536
30
-
17
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
นางสาวสุธิดา ราชรักษ์
ทุกระดับชั้น
236
50
-
18
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
ทุกระดับชั้น
341
35
-
19
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักเรียนวงโยธวาทิต
423
-
27
 
20
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
ทุกระดับชั้น
233
30
-
21
นายวรวัต หนีละ
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
ทุกระดับชั้น
5510
30
-
22
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว
ทุกระดับชั้น
นร.ทุกคนต้องมีชิ้นงานประดิษฐ์ คนละ 1 ชิ้น
ห้องการงาน 2
25
-
23
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
ทุกระดับชั้น
นักเรียนไม่สามารถย้ายชุมนุมได้ ต้องอยู่ชุมนุมเดิม
ห้องดนตรีไทย
30
-
24
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักเรียนชุมนุมการ์ตูน เดิม
425
-
32
 
25
นายกัญกฤษเขม แดนที่
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนนาฏศิลป์ และนักเรียนที่สนใจ
426
99
-
26
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
ทุกระดับชั้น
ต้องวาดภาพระบายสี โดยใช้สีอะคริลิคและมีกระถางต้นไม้
323
30
-
27
นางสาววาสนา ศรีราชยา
ทุกระดับชั้น
นร.ที่สนใจด้านการรำและเต้น
422
50
-
28
นางกาญจนา ปลอดจินดา
นางพิมผกา จันทร์คง
ทุกระดับชั้น
20
-
29
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
ทุกระดับชั้น
นร.ไปสมัครที่คุณครูอรรถวิช 15 คน สมัครในระบบ 15 คน
โดม 1
15
-
30
นางภัทรพร ช่วยชนะ
ทุกระดับชั้น
นร.ม.2/9 ไม่ต้องสมัครค่ะ งานชุมนุมจะสมัครให้ทั้งห้องค่ะ
732
-
20
 
31
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
ทุกระดับชั้น
สมัครที่คุณครูน้ำเพชร รับ 25 คน
ห้องการงาน 1
-
-
32
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
นางปุณยนุช หาญธนานนท์
ทุกระดับชั้น
ห้อง ม.3/4
60
-
33
นายชาตรี ชูโลก
ทุกระดับชั้น
นร.ต้องมีอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ เช่น ดอกไม้แห้ง แจกัน อื่น ๆ
ห้องภูมิแผ่นดิน บวรศิลป์ ชั้น 1
25
-
34
นายวีรยศ เอกรัตน์
ทุกระดับชั้น
HCEC 346
30
-
35
นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
นายสุรชัย ยวงทอง
ทุกระดับชั้น
เฉพาะนักเรียนเก่าชุมนุมดนตรีสากล
ห้องดนตรีสากล บวรศิลป์ ชั้น 3
-
34
 
36
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
ทุกระดับชั้น
643
30
-
37
นายอัยยุบ หลีเส็น
ทุกระดับชั้น
524
30
-
38
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
ทุกระดับชั้น
528
15
-
39
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ม.ต้น
ห้องพระ
35
-
40
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
ม.ต้น
รับ นร.ที่สนใจจริง ๆ
324
30
-