ค้นหารายชื่อชุมนุม ระบุคำที่ค้นหา

ปีการศึกษา 1/2563
รายชื่อชุมนุม
จำนวน 102 ชุมนุม
ช่วงวันที่เปิดให้สมัคร 10 กรกฏาคม 2563ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2563
รายชื่อชุมนุม
ลำดับ
ชุมนุม
ครู
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ สมัคร
1
ยุวบรรณารักษ์
นางสโรชินี ภิรอด
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 10 คน
ห้องสมุด
25
28
2
A Math
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 15 คน
559
35
40
3
คิดเลขเร็ว
นางอธิตา มีสิทธิ์
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
ทุกระดับชั้น
5510
30
30
4
หมากกระดาน
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
ทุกระดับชั้น
324
25
27
5
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
นางนิธิมา จันทรโชตะ
นางธนิดา บางรักษ์
ทุกระดับชั้น
535
30
30
6
บอร์ดเกม
นางสาวศศิ แก้วไทย
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
ทุกระดับชั้น
ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากครูที่ปรึกษาชุมนุม
631
30
34
7
Sci-fi movie be inspired
นายธนกฤต แก้วทอง
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
722
30
34
8
อาเซียน
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 13 คน ม.ปลาย รับ 12 คน
ห้องอาเซี่ยน
25
39
9
อัจฉริยศาสตร์
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 15 คน ม.ปลาย รับ 15 คน
235
30
31
10
ซีรีย์เกาหลี
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน
641
40
48
11
กำลังใจ (สอนโดยครูหยก)
ทุกระดับชั้น
623
25
26
12
English Drama (สอนโดย Aj.Jonathan )
ทุกระดับชั้น
622
20
21
13
วัฒนธรรมจีน (สอนโดนเหล่าซือเจ้า)
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
621
25
25
14
ประชาสัมพันธ์
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
ทุกระดับชั้น
ต้องผ่านการสัมภาษณ์ กล้าพูดกล้าแสดงออก รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
อาคารลูกรัก
-
16
15
To Be Number One
นางลมัย สังขนิตย์
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 20 คน นักเรียนต้องผ่านการสัมภาษณ์จาก อ.ลมัย แล้วถึงจะสมัครในระบบ
ห้อง To Be Number One
-
61
16
เกมกระดานคำคม
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 20 คน ม.ปลาย 10 คน
ห้องพุทธทาส
30
30
17
เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
325
20
19
18
ธนาคารโรงเรียน
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
ธนาคารโรงเรียน
30
35
19
เปตอง
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
ทุกระดับชั้น
ต้องเป็นนักกีฬาเปตองเท่านั้น และผ่านการสัมภาษณ์จากครูอุบลรัตน์
ตึก 5 ชั้น 6
-
18
20
Spelling Bee
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
ทุกระดับชั้น
323
25
27
21
ถ่ายภาพ
ทุกระดับชั้น
นักเรียนมีกล้องถ่ายรูป
536
30
35
22
ก้าวสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
558
20
22
23
สนุกกับภาษาจีน
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 15 คน
341
25
32
24
โยธวาทิต
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ทุกระดับชั้น
รับเฉพาะนักเรียนวงโยธวาทิต
423
40
39
25
สนุกกับวรรณคดีไทย
นางคนองนิจ มากขุนทด
ทุกระดับชั้น
134
25
18
26
หมากฮอสหมากรุกไทย
นายวรวัต หนีละ
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
548
30
30
27
ดนตรีไทย
นางกนกนิจ กิจคาม
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
ทุกระดับชั้น
ม.ต้นรับ 15 คน ม.ปลาย รับ 10 คน
421
25
27
28
การ์ตูนน่ารัก
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
ทุกระดับชั้น
ห้องศิลปะ ตึกบวรศิลป์ ชั้น 2
20
30
29
นาฏศิลป์ และโนรา
นายกัญกฤษเขม แดนที่
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 60 คน ม.ปลาย รับ 30 คน
426
90
53
30
ผ้ามัดย้อม
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
ทุกระดับชั้น
ม.ต้น รับ 15 คน ม.ปลาย รับ 10 คน
133
25
25
31
ร้องเล่นเต้นรำ
นางสาววาสนา ศรีราชยา
ทุกระดับชั้น
รับนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ ม.ต้น 40 คน และ ม.ปลาย 25 คน
422
65
44
32
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
นางกาญจนา ปลอดจินดา
ทุกระดับชั้น
รับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน
556
20
20
33
นักกีฬา
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
ทุกระดับชั้น
เวทีชั้น 6 ตึก 5
-
39
34
บาสเกตบอล
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
ทุกระดับชั้น
ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากครูอรรถวิช
โดม
25
56
35
ภาษาอังกฤษจากข่าว
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
ทุกระดับชั้น
333
25
14
36
บันไดดารา (เรียนกับวิทยากรพิเศษ คุณจันทร์ฉาย)
ทุกระดับชั้น
25
4
37
ชุมนุมวิชาการ ม.2/9
นางภัทรพร ช่วยชนะ
ทุกระดับชั้น
นร.ม.๒/๙ ไม่ต้องสมัครค่ะ งานชุมนุมจะสมัครให้ทั้งห้องค่ะ
-
26
38
ชุมนุมวิชา ม.๕/๑๓
นายธีรเดช สกุลอ่อน
ทุกระดับชั้น
นร.ม.๕/๑๓ ไม่ต้องสมัครค่ะ งานชุมนุมจะสมัครให้เอง
-
29
39
สร้างสรรค์ Mask สวย
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
ทุกระดับชั้น
ไม่รับ นร.ม.2 เพราะมีสอนในวิชาการงานอาชีพแล้ว
ห้องการงานอาชีพ 1
-
15
40
ดนตรีสากล
นายสุรชัย ยวงทอง
ทุกระดับชั้น
ควรเล่นดนตรีสากลได้ หรือร้องเพลงได้
25
54
41
ซูโดกุ (ม.ต้น)
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
ม.ต้น
557
25
24
42
Math Game
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
ม.ต้น
555
25
25
43
ท่องโลกกว้าง
นางวรรณา นุ่นชูผล
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ม.ต้น
231
30
40
44
อนุรักษ์พันธุ์พืช
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด
ม.ต้น
อุตฯ 1
25
25
45
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
นางเกสร ช่วยนุกูล
ม.ต้น
546
20
20
46
รักษ์โลก
นางศรีสุดา พยัคฆา
นางถนอม ชูเมือง
ม.ต้น
ห้องเรียนสีเขียว
20
20
47
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
ม.ต้น
ห้องสมุดคณิต
15
7
48
เทเบิลเทนนิส
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
นายธนากรณ์ ยีสมัน
ม.ต้น
ตึก 5 ชั้น 6
24
24
49
ติวคณิต (ม.ต้น)
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
ม.ต้น
รับเฉพาะนักเรียน ชั้น ม.3/9-ม.3/11
554
15
10
50
ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (ม.ต้น)
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
ม.ต้น
321
25
9
51
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
นางสุธิดา สาระเทพ
ม.ต้น
344
25
25
52
สร้าง E-book
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
ม.ต้น
533
20
24
53
งานเขียนทางภาษาไทย
นางสุวลี ประเสริฐ
ม.ต้น
124
25
-
54
เครื่องบินพลังยาง
นางสาวปานตา สุระกำแหง
ม.ต้น
525
15
15
55
Sing and dance
นางกันยพร ณ อุบล
ม.ต้น
346
25
23
56
Movie lover
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
ม.ต้น
135
25
25
57
จิตอาสาสู่สังคม
นายอุดร แก้ววิรัตน์
ม.ต้น
สวนภูมิรักษ์
25
27
58
แอโรบิค
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
ม.ต้น
โดม
25
26
59
English Games
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
ม.ต้น
334
25
28
60
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นางสาวภัทรา คำดา
ม.ต้น
สวนภูมิรักษ์
25
26
61
Social Spicy
นางสาวอารยา อาจสุข
ม.ต้น
232
25
28
62
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
ม.ต้น
543
25
26
63
ชุมนุมวิชาการ ม.1/9
ม.ต้น
เรียนเฉพาะ นร.ม.1/9 เท่านั้น
722
-
49
64
นศท. ปี 1
นางกนกวรรณ จันทภาโส
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายปิยบุตร สุขเอียด
ม.ปลาย
เฉพาะนักเรียน ม.4 ถ้าใครไม่ผ่านการคัดเลือกให้มาติดต่อครูจิณห์จุฑา เพื่อเปลี่ยนชุมนุม
โดม
150
134
65
ซูโดกุ (ม.ปลาย)
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นางปิยะนาถ คามิ
ม.ปลาย
553
25
25
66
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
นางวนิดา คงอุดหนุน
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
ม.ปลาย
5411
25
-
67
ติวคณิต (ม.ปลาย)
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
ม.ปลาย
5410
15
6
68
เยาวชนคนรักประวัติศาสตร์
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
ม.ปลาย
233
30
30
69
การบิน
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
ม.ปลาย
342
15
2
70
สภานักเรียน
นายสมบัติ ระมัด
นายรัฐพร ชูพิชัย
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
ม.ปลาย
เฉพาะพี่ ๆ สภานักเรียน ปี 62 และปี 63 เท่านั้น
ห้องสภานักเรียน
40
39
71
Bio Gang (สมัครที่คุณครูสลับศรี)
นางสลับศรี เจริญเวช
ม.ปลาย
รับ 30 คน
529
30
-
72
นศท. ปี 3
นางกนกวรรณ จันทภาโส
นายปิยบุตร สุขเอียด
นายสะอารอนิง ดาโอะ
ม.ปลาย
โดม
150
116
73
สนุกกับวิทยาศาสตร์
นางชมัยพร จันทศรี
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
ม.ปลาย
523
25
13
74
นักธุรกิจรุ่นเยาว์
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ม.ปลาย
โรงอาหาร
25
25
75
หมากรุก
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
ม.ปลาย
525
20
22
76
นักสะสมดอกไม้
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
ม.ปลาย
526
20
17
77
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ม.ปลาย
ห้องพฤกษศาสตร์
35
39
78
Science show
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
ม.ปลาย
542
35
-
79
นศท. ปี 2
นายมานะ พัดเคี่ยม
นางกนกวรรณ จันทภาโส
ม.ปลาย
เฉพาะ นร. ม.5 ที่ผ่านการเรียน นศท.ปี 1
โดม
125
117
80
อักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์
ม.ปลาย
รับ นร.ม.ปลายทุกคนที่สนใจเรียนอักษรเบรลล์
ศูนย์วิทยการนักเรียนร่วม
25
12
81
ภาษาจีนสร้างสรรค์
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
ม.ปลาย
เฉพาะ ม.5 ศิลป์จีน เท่านั้น ยกเว้น นศท. สภา นร. และ TO BE
236
25
20
82
ภาพยนตร์จีน
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
ม.ปลาย
335
25
27
83
สวนสมุนไพร
นางปราณี บุญศรี
ม.ปลาย
712
20
19
84
ห้องเรียนสีเขียวอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
ม.ปลาย
ห้องเรียนสีเขียว
25
17
85
หมากกระดานจีน
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
ม.ปลาย
342
25
32
86
พยาบาล
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
ม.ปลาย
ห้องพยาบาล
25
25
87
Fab Lab
นายอัยยุบ หลีเส็น
ม.ปลาย
115
25
10
88
นักกฎหมายรุ่นเยาว์
นายอภิชาติ อุปการ
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ม.ปลาย
234
30
28
89
เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
ม.ปลาย
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
30
36
90
GPA
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
ม.ปลาย
ห้องวัดผล
20
29
91
ท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ม.ปลาย
35
35
92
Difficulty
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
ม.ปลาย
528
25
15
93
Chem-Exper
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
ม.ปลาย
522
20
20
94
คาราโอเกะ
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
ม.ปลาย
537
20
75
95
ทิงเกอร์
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
ม.ปลาย
ห้องโครงงาน
30
6
96
ฟิสิกส์หรรษา
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
ม.ปลาย
524
25
7
97
ไอเดียนานาของแต่งบ้าน
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
ม.ปลาย
ห้องการงาน
25
25
98
Check in กิน เที่ยว @ สุราษฎร์ธานี
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
นางมนพร เหมทานนท์
ม.ปลาย
124
40
46
99
พับเหรียญโปรยทาน
นายมนตรี แก้วโสภาค
ม.ปลาย
131
25
2
100
คณิตกับศิลป์
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
ม.ปลาย
552
25
16
101
ติว O-Net
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
ม.ปลาย
323
30
26
102
วิทย์เครื่องสำอาง
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
ม.ปลาย
545
20
24
ลำดับ
ชุมนุม
ครู
เงื่อนไข
ห้องเรียน
จำนวนรับ สมัคร