โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมอิสระ
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 33 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงสุทธิดา พืชผล
2/5
2
เด็กชายธนวิชญ์ เหมือนสังข์
2/11
3
เด็กชายภูเบศ ครองราช
3/3
4
เด็กหญิงทวีติยา ศิลามาศ
3/3
5
เด็กหญิงกันยามาส บุญเกษม
3/7
6
เด็กชายอมฤต แสงวิรุณ
3/9
7
นายกษิเดช อรุณคง
4/1
8
นายกรรณ์ แย้มอิ่ม
4/3
9
นายณัฏฐกรณ์ ศิวะรุ่งประเสริฐ
4/3
10
นางสาวฐิติวรดา พันธวงศ์
4/3
11
นายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
5/1
12
นางสาวชลธิดา พงศ์ฉบับนภา
5/2
13
นายสุรเชษฐ์ บุญรอด
5/3
14
นายเจนชัย ไชยชำนิ
5/3
15
นายไรวินทร์ บุญเชนทร์
5/3
16
นายภูรินทร์ ศรีนุ่นวิเชียร
5/5
17
นายธนธรณ์ เขียวคง
5/5
18
นายอานนทํณัฏฐ์ สัตตรัตน์
5/5
19
นายราชวัลลภ เรืองงาม
5/7
20
นางสาวนัทธิดา คงทอง
5/8
21
นายชินะชัย กลิ่นหอม
5/9
22
นายพฤฒิพงศ์ ศรีพิทักษ์
5/9
23
นายรชต แถมใหม่
5/9
24
นางสาวสุธีกานต์ แผ้วชนะ
5/10
25
นายธนวัฒน์ สนธิช่วย
5/11
26
นายกฤตเมธ กลับเจริญ
5/11
27
นายวรรณวยุทธ แซ่เลี้ยว
6/4
28
นายกิตติธัช ภูมิรินทร์
6/8
29
นางสาวชญานิษฐ์ นุ้ยเส้ง
6/8
30
นางสาวนันท์นภัส ทองแป้น
6/8
31
นางสาวปภาวรินทร์ สาเรศ
6/8
32
นางสาวอรษา เพชรไฝ
6/8
33
นายสรรเพชญ์ แพน้อย
6/12