โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมดนตรีสากล
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 63 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงธัญสิริ ชนะแก้ว
1/2
2
เด็กชายนรภัทร สัมพันธ์
1/3
3
เด็กหญิงมัลลิตา เมืองนิล
1/3
4
เด็กชายเขมฤทธิ์ โอฐคำ
1/4
5
เด็กชายภูริวัฒน์ แก้วพิชัย
1/4
6
เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญเกื้อ
1/4
7
เด็กหญิงปานไพลิน ปิติสุข
1/6
8
เด็กชายสัจจานนท์ ยิ้มประเสริฐ
1/7
9
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เสถียรอินทร์
1/8
10
เด็กหญิงศิริวรา ไกรวงศ์
1/9
11
เด็กหญิงศวิตา หมื่นศรี
1/9
12
เด็กชายศุภกฤต เหล่าภัทรเกษม
1/11
13
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลิ้มสุขสมบูรณ์
1/11
14
เด็กชายชิษณุพงศ์ แร่ทอง
1/12
15
เด็กชายพีระพัฒน์ ไหมทอง
2/1
16
เด็กชายภูรินท์ จันทร์เรือง
2/3
17
เด็กหญิงกริชฎานาถ จิตเมตไตร
2/3
18
เด็กหญิงชาลิสา ห้วยนุ้ย
2/3
19
เด็กหญิงอารียา สองเมือง
2/3
20
เด็กหญิงปิยะพา อำไพเพชร
2/4
21
เด็กชายพสิษฐ์ จรีวรรณเพชร
2/5
22
เด็กชายนราธิป กล่อมเกลี้ยง
2/6
23
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์
2/6
24
เด็กชายอัครัช สว่างวงค์
2/7
25
เด็กหญิงนภสร สุราษฎร์
2/7
26
เด็กชายชัชพิมุข มากจริง
3/3
27
เด็กชายธีรภัทร บุญช่วย
3/3
28
เด็กชายวีรภัทร บุญมี
3/3
29
เด็กหญิงปุญญิศา แพชนะ
3/3
30
เด็กชายฐิตินันท์ เพ็ชรวิจิตร
3/4
31
เด็กชายสุรัช ใจแน่
3/4
32
เด็กชายอภิสิทธิ์ เพ็ชรขุ้ม
3/4
33
เด็กหญิงเกสรา เมืองแมน
3/4
34
เด็กหญิงพิชยา ศรีทอง
3/4
35
เด็กหญิงวราพร นุ่นแก้ว
3/4
36
เด็กหญิงศรัญญา ปรีชาวาด
3/4
37
เด็กหญิงศราวดี ศรพิชัย
3/4
38
เด็กหญิงอมรรัตน์ อินลา
3/4
39
เด็กชายจิรภัทร สุวรรณบุตร
3/6
40
เด็กชายณฐนนท์ ศรีโชติ
3/6
41
เด็กชายณัชพล อินทองช่วย
3/6
42
เด็กชายธนกฤต เชียรเลิศ
3/6
43
เด็กชายภูภูมิ ชูช่วยสุวรรณ
3/6
44
เด็กชายภูริพงษ์ ชุมทอง
3/6
45
นางสาวสุภาพร วุฒิศักดิ์
4/1
46
นางสาวนฤมล นิพิฐสกุล
4/5
47
นายปีติภัทร ศรีโชติ
5/4
48
นางสาววรรณภา รัตนทองดี
5/5
49
นางสาวธิยาดา ชูเเก้ว
5/5
50
นางสาวมริษฎา วิทิพย์รอด
5/5
51
นางสาวฐิติชญา สัมพัชนี
5/5
52
นางสาวบัณฑิตา ฤทธิวงศ์
5/5
53
นางสาวพัชราภา ลอยเลื่อน
5/5
54
นางสาวอุรริษา บาลทิพย์
5/8
55
นายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
6/2
56
นายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
6/2
57
นายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
6/2
58
นายธีระศักดิ์ หนูทอง
6/2
59
นางสาวณัฐณิชา ไทยทองนุ่ม
6/8
60
นางสาวเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิรตร
6/8
61
นางสาวศุทธิณี รัตนโชติ
6/8
62
นางสาวสโรชา ขนานแก้ว
6/8
63
นางสาวกันต์ฤทัย ทองทิพย์
6/10