โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมชุมนุมวิชาการสังคม ม.5/13
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายกฤษฎิ์ฉันทัช พันธุ์วิทยากูล
5/13
2
นายณฐกร สิกขวัฒน์
5/13
3
นายณัชธนกฤต ตันธนกุล
5/13
4
นายธนาคม ศรีชาย
5/13
5
นายภูมิพัฒน์ ชูตานนท์
5/13
6
นายรัฐศาสตร์ นนทศักดิ์
5/13
7
นายวริทธิ์ จันทร์นวล
5/13
8
นายศิรวิทย์ ไสยสุคนธ์
5/13
9
นายธีรพล นาคประดิษฐ์
5/13
10
นายภวัต เพ็งมรดก
5/13
11
นายภัค อมราวชิรากุล
5/13
12
นางสาวชนากานต์ ศรีบัวทอง
5/13
13
นางสาวกฤตพร จารุจารีต
5/13
14
นางสาวนันท์นภัส ดำล้วน
5/13
15
นางสาวณัฐกาญจ์ เพชรชู
5/13
16
นางสาวกรวรรณ ทองด้วง
5/13
17
นางสาวณัชชา จุ้ยเริก
5/13
18
นางสาวณัฐรัตน์ หนูเกตุ
5/13
19
นางสาวธัญวรัตม์ จันทร์สว่าง
5/13
20
นางสาวบุณยนุช ลั่วสกุล
5/13
21
นางสาวประภาดา ลิกขไชย
5/13
22
นางสาวพรธิมา ผ่องแผ้ว
5/13
23
นางสาวมนัสนันท์ ด่านอนุพันธ์
5/13
24
นางสาวโรสยา เข็มขาว
5/13
25
นางสาวนภสร เทียมทัน
5/13
26
นางสาวบัณฑิตา พันธ์เพชรกุล
5/13
27
นางสาวอารีรัตน์ รอดเจริญ
5/13
28
นางสาวยมลภัทร ชุมสุข
5/13
29
นางสาวนิตย์รดี รักษาวงศ์
5/13
30
นางสาวนริศรา พึ่งชาติ
5/13