โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมชุมนุมวิชาการ ม.4/13
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 24 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายเดชาธร ศิลาดี
4/13
2
นายณัชพล เจริญวัย
4/13
3
นายจารุกฤต เมืองเเก้ว
4/13
4
นายวีระโชติ วงษ์เเก้ว
4/13
5
นายสุวิจักขณ์ ภู่ภักดีพันธ์
4/13
6
นางสาวอธิชา สุราษฎร์
4/13
7
นางสาวจิรัชญา ชามโสม
4/13
8
นางสาวภัทรธิดา โพธิ์กลาง
4/13
9
นางสาวปภาวี สมอินทร์
4/13
10
นางสาวสาริศา เด็กหลี
4/13
11
นางสาวยมล​ภัทร พืชผล
4/13
12
นางสาวสุธาทิพย์ มงกุฎทอง
4/13
13
นางสาวกัญญาภัค ชาสวัสดิ์
4/13
14
นางสาวนรกมล วิชัยดิษฐ์
4/13
15
นางสาวนัทธมน โภคภิรมย์
4/13
16
นางสาวพิริยาภรณ์ ประตูใหญ่
4/13
17
นางสาววรฤทัย ชำนาญแทน
4/13
18
นางสาวชุติมณฑน์ อ่อนทอง
4/13
19
นางสาวทิวาพร ชูชีพ
4/13
20
นางสาวนภสร ทองประดับ
4/13
21
นางสาวชนิษฐา ไทยฤทธิ์
4/13
22
นางสาวธนิสร สิทธิสมบูรณ์
4/13
23
นางสาวพรปวีณ์ เผือกสวัสดิ์
4/13
24
นางสาวอนงค์ภัทร์ ภัทรนรางกูร
4/13