โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 31 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวปริฉัตร วัฒนฉลาดกุล
4/2
2
นางสาวกมลวรรณ สุวรรณนุรักษ์
4/2
3
นางสาวนวกมล มีเดช
4/4
4
นางสาวอชิรญา จิตต์ณรงค์
4/4
5
นางสาวนันท์นภัส ธนะภาส
4/5
6
นางสาววันรพี วัชรสินธุ์
4/6
7
นางสาวณัฏฐะธิดา เจนนพกาญจน์
4/7
8
นายวงศกร เกื้อหนุน
5/3
9
นายสุพจน์ พัฒน์เวช
5/4
10
นายฐิติพงศ์ เมืองนิล
5/4
11
นายอธิภัทร ทองทิพย์
5/5
12
นางสาวพิมพ์ชนก แก้วมา
5/5
13
นางสาวมณัสวี รจนา
5/6
14
นางสาวนภัสสร พุฒทอง
6/2
15
นางสาวณัฐณิชา ขาวมี
6/2
16
นายณัฐวุฒิ สุดห่วง
6/3
17
นายวีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์
6/3
18
นายสรยุทธ ช่วยสุข
6/3
19
นายธนทัต หนูยศ
6/3
20
นายพิพัฒน์ภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
6/3
21
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
6/3
22
นางสาวชนัญชิดา โฉมขวัญ
6/3
23
นางสาวภัทรวรินทร์ ไหลวารินทร์
6/3
24
นางสาวกมลชนก เที่ยงน่วม
6/3
25
นางสาวชาลิสา ทรงหิรัญ
6/3
26
นางสาวเปมิกา แสงมณี
6/3
27
นางสาวอันติกา ห้าวหาญ
6/3
28
นางสาวณัฐณิชา ช่วยศรี
6/3
29
นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์อยู่
6/3
30
นายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
6/7
31
นายธนกฤต ธนูศิลป์
6/7