โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมซูโดกุ (ม.ต้น)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายสุทธิภัทร สุทธิพงค์
1/2
2
เด็กหญิงโอบอ้อม สมสวัสดิ์
1/3
3
เด็กหญิงสุวภัทร เธียรอุทก
1/5
4
เด็กหญิงธนสร นิตย์นรา
1/8
5
เด็กหญิงณัฐรนิช ฐิติภรณ์พันธ์
1/12
6
เด็กหญิงรักต์กันท์ เสนทอง
1/12
7
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงศ์วรรณ
2/4
8
เด็กชายกิติภูมิ กระต่ายทอง
2/10
9
เด็กชายอนัส นิลทน
2/10
10
เด็กหญิงเบญญาภา มีสวัสดิ์
2/10
11
เด็กหญิงเพียงฟ้า เก้าเอี้ยน
2/10
12
เด็กหญิงนภัสวรรณ ขวัญเพชร
2/10
13
เด็กหญิงลลิตา ช่วยศรี
2/10
14
เด็กหญิงสุชาวดี ไทแท้
2/10
15
เด็กชายนพชิษณ์ วงศ์จินะ
3/1
16
เด็กชายพงศธร อมรลักษณ์
3/1
17
เด็กชายทรงเดช พันธ์ยอด
3/7
18
เด็กชายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์
3/7
19
เด็กหญิงชนัฐเณฏฐ์ ทิพยจันทร์
3/7
20
เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่หลี
3/7
21
เด็กชายกันตภณ จิระวรรณ
3/10
22
เด็กชายเซบาสเตียน ชมตะวัน ออร์เฟอร์
3/10
23
เด็กชายธนกร ผิวเหมาะ
3/10
24
เด็กชายโยธาพงศ์ พวงทิพย์
3/10
25
เด็กชายศุภณัฐ อินทสุภา
3/10
26
เด็กหญิงชญานิศ แก้วกอง
3/10
27
เด็กชายเทวินทร์ แก้วพิชัย
3/11
28
เด็กชายธนภัจน์ ขนาบแก้ว
3/11
29
เด็กชายปรินทร แฝงกาย
3/11
30
เด็กชายพฤทธิ์ ขุนปลาด
3/11