โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสุขภาพเพื่อชีวิต
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายจารุวิทย์ พูลสวัสดิ์
1/3
2
เด็กชายอนันดา คงบัว
1/3
3
เด็กหญิงปวริศา บุญสร
1/3
4
เด็กชายเตชินท์ ดาวเรือง
1/4
5
เด็กชายภัคพล แซ่อึ้ง
1/4
6
เด็กชายปุญญพัฒน์ ขำปาน
1/5
7
เด็กชายรวีโรจน์ โถวรุ่งเรือง
1/6
8
เด็กหญิงรุจิรดา ขวัญซ้าย
1/7
9
เด็กหญิงรุ่งนภา เพชรน้อย
1/9
10
เด็กชายคุณานนต์ บุญช่วย
2/1
11
เด็กชายชวกร ศุกร์ดีวรรณ
2/3
12
เด็กชายนิธิศ ชูอ่อน
2/3
13
เด็กชายพิชัย วิทยา
2/3
14
เด็กหญิงปนัดดา ฉัตรดีนุ้ย
2/3
15
เด็กหญิงปาณิสรา แซ่ตั้ง
2/5
16
เด็กหญิงกุลธิรัตน์ จินโต
2/5
17
เด็กชายธิติศักดิ์ อุ่นพิชัย
2/6
18
เด็กหญิงวริสา วงศ์กองแก้ว
2/6
19
เด็กหญิงกชชนก ส้มเกลี้ยง
2/6
20
เด็กชายสิรวิชญ์ อรุณเลิศวณิชชา
3/1
21
เด็กชายสรัล สาลี
3/1
22
เด็กชายธีรชัย แสงทอง
3/3
23
เด็กชายวิทยพล ปานชนะพงศ์
3/3
24
เด็กชายจักรชัย ทับยัง
3/7
25
เด็กชายปัณณธร เลิศผดุงพงษ์
3/7
26
เด็กชายพัทธพล สังข์เพชร
3/7
27
เด็กชายโยนาธาน โลติกร
3/7
28
เด็กหญิงฐิติกานต์ ปลัดรักษา
3/10
29
เด็กหญิงธมนชนก จันทรโชตะ
3/10
30
เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิลป์พูลเกิด
3/10