โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายณัฐดนย์ รัตนพรหม
1/1
2
เด็กหญิงศศิธร เล่งระบำ
1/1
3
เด็กหญิงชนัญพิชชา รักษาพราหมณ์
1/2
4
เด็กหญิงญาณิศา บุญสิทธิ์
1/2
5
เด็กหญิงพิชาทา ชูแก้ว
1/2
6
เด็กหญิงทิพมณี มั่งมีสุวรรณ
1/3
7
นางสาวรสริน คงชนะ
4/12
8
นางสาวจรรยาพร บุญคง
4/12
9
นางสาวณัฐณิชา จันทร์แจ่ม
5/2
10
นายสามารถ ฤทธิ์สามารถ
5/9
11
นางสาวญาณิศา เเซ่อึ้ง
5/10
12
นางสาวชนนพรรษา วัจนเทพินทร์
5/10
13
นางสาวรมิตา มณีชัย
5/10
14
นางสาวรุ่งทิพย์ สังขาว
5/10
15
นางสาวพิชญาภัค หวามา
5/12
16
นางสาวณิชารีย์ แย้มยินดี
5/12
17
นางสาวกันต์กมล วรรณเต็ม
5/12
18
นางสาวปุญยนุช สมตระกูล
6/6
19
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
6/7
20
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
6/7
21
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
6/7
22
นายธนรัตน์ พุทธสุภะ
6/9
23
นางสาวกัญญารัตน์ ช่วยบรรจง
6/9
24
นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษวุฒิสาร
6/9
25
นางสาวสิริมนต์ สุขช่วง
6/9
26
นางสาวสิริภากานต์ รำมะนะกิจจะ
6/9
27
นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
6/10
28
นางสาวพิมผกา วิมล
6/12
29
นางสาวอาทิตยา ม่วงเทศ
6/12
30
นางสาวธนพร อัคคีสุวรรณ
6/12