โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมผ้าและดอกไม้ by ส.ร.
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 27 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงนภัสสร ทองปลอด
1/1
2
เด็กหญิงบุญธิชา วงศ์โพธิพันธ์
1/1
3
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมทรง
1/4
4
เด็กหญิงพรธวัล บุญเตียว
1/4
5
เด็กหญิงกุณธิดา เรืองพงษ์
2/2
6
เด็กหญิงปวริศา แก้วเกลี้ยง
2/2
7
เด็กหญิงคีตภัทร ล่องพริก
3/2
8
เด็กหญิงณัฐวดี หนูหีต
3/2
9
เด็กหญิงปกิตตา แซ่ฮ้อ
3/2
10
เด็กหญิงปลายธาร แก้วกุฏิ
3/2
11
เด็กหญิงมิ่งขวัญ เขียนบรรดิษฐ์
3/2
12
เด็กหญิงกัญญาภัทร ช่วยคล้าย
3/9
13
นายกรภัทร ประสมปลื้ม
4/3
14
นายปัณณธร รัดพรัด
4/3
15
นายอภิสิทธิ์ ชูประเสริฐ
4/3
16
นางสาวสุวภัทร เทพยา
4/3
17
นายพรหมมินทร์ เจริญผล
4/4
18
นางสาวนิลนี บุญทอง
4/4
19
นายศาสตราวุธ เย็นรักษา
4/5
20
นายนราธิป นรเทพไพศาล
4/5
21
นายอิทธิกร แสงวิเศษ
4/5
22
นางสาวณัฎฐนันท์ หงษ์ทอง
4/5
23
นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนชัย
4/6
24
นางสาวนฤภร สรรพคง
4/7
25
นางสาวณิชาภัทร โชติกล่อม
4/7
26
นางสาวธิติมา จิตตานนท์
4/8
27
นางสาวพัณณิตา สารสม
5/12