โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมEnglish for fun (สอนโดย Aj.Jhocellito MLP)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายภูวริษฐ์ วรภัณฑ์วิศิษฎ์
1/3
2
เด็กหญิงกมลวรรณ บัวรุ่ง
1/5
3
เด็กหญิงณัฐธัญญา สุวรรณรักษา
1/5
4
เด็กหญิงสิริยากร เกตุแก้ว
1/6
5
เด็กชายกฤษฏิ์ หัตถพลาเมธ
1/9
6
เด็กชายเตโชดม ย้วนบุญหลิม
1/9
7
เด็กชายปรมัตถุ ศักดิ์แก้ว
1/9
8
เด็กหญิงคุณัญญา มณีรัตน์
1/9
9
เด็กชายวัชรพงศ์ โพธิครูประเสริฐ
2/1
10
เด็กชายสุวิจักขณ์ ใจเพชร
2/7
11
เด็กหญิงกมลา ทองสินธุ์
2/7
12
เด็กหญิงกานต์ชนก ฉวีภักดิ์
2/7
13
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ศรีสุวรรณ
2/7
14
เด็กหญิงชนิภรณ์ บุตรช่วง
2/7
15
เด็กหญิงฐปนี กล่อมเมือง
2/7
16
เด็กหญิงธัญสร ศรีสุชาติ
2/7
17
เด็กหญิงธาดารัตน์ ทับทิมทอง
2/7
18
เด็กหญิงนภัสสรณ์ ธีระดำรงกุล
2/7
19
เด็กหญิงนิรมล แก้วรัตน์
2/7
20
เด็กหญิงบุญญาภา ใจห้าว
2/7
21
เด็กหญิงปรีชญา กุนทอง
2/7
22
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา โชคคณาพิทักษ์
2/7
23
เด็กหญิงศิริรัตน์ ลิ้มสกุล
2/7
24
เด็กหญิงอรพิชญา ชูเกิด
2/7
25
เด็กชายอติวิชญ์ ทองยอด
2/8