โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมแฟชั่นดีไซน์ (สมัครที่คุณครูน้ำเพชร)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 24 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงณชนก ศุภลักษณ์
1/8
2
เด็กหญิงปณาลี พุนพูล
1/8
3
เด็กหญิงพิชชาภา ภาราทอง
1/8
4
เด็กหญิงณัฎฐธิดา จินดารัตน์
1/9
5
เด็กหญิงวิชญ์ชยาภรณ์ เอกบวรวงศ์
3/2
6
เด็กหญิงปาริชา มุสิกวงศ์
3/3
7
นางสาวกฤตยา กิจวิริยะกุล
5/2
8
นางสาวพิชญธิดา สามชุม
5/4
9
นางสาวสรินยา สุขขวัญ
5/4
10
นางสาวกรณิศ ขนอม
5/4
11
นางสาวปาณิสรา สัมพันธ์
5/4
12
นางสาววรีญา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
5/4
13
นายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ
6/5
14
นางสาวภริตพร นามบุญโชติ
6/5
15
นางสาวพลอยประดับ ศรีโสภากรณ์
6/5
16
นางสาวเกศรา ดีทอองอ่อน
6/5
17
นางสาวจิดาภา วิชญวิศิษฏ์ชล
6/5
18
นางสาวชาลิสา เขียวคล้าย
6/5
19
นางสาวเบนาซีร์ คาน
6/5
20
นางสาวมาริษา ผิวสลับ
6/5
21
นางสาวศิริพัทธพร อักษรกุล
6/5
22
นางสาวสุพิชญา ประชุม
6/5
23
นางสาวนันทภัทร สองแก้ว
6/5
24
นางสาวนันท์นภัส งาสุวรรณ
6/10