โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมชุมนุมวิชาการ ม.1/10 (สอนโดย Aj.Micheal)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายเตชินท์ นาคทองกุล
1/10
2
เด็กชายธนกฤต ชนะเพชร
1/10
3
เด็กชายนิติ ชูศักดิ์
1/10
4
เด็กชายพนัตธร ทิพย์ประชาบาล
1/10
5
เด็กชายพิชญดลย์ แซ่ตั่น
1/10
6
เด็กชายรัฐพล หมั่นเพียร
1/10
7
เด็กชายรัฐวัชร์ วัฒนสถิตย์โชติ
1/10
8
เด็กชายวัชรนัชญ์ อังกูรรัตน์ อุยสุย
1/10
9
เด็กชายศุขศรุษณ์ อรุณเลิศวณิชชา
1/10
10
เด็กหญิงกรภัทร์ เทศนา
1/10
11
เด็กหญิงกุลฑีรา ศิริวัลลภ
1/10
12
เด็กหญิงเขมิสรา ใจสมุทร
1/10
13
เด็กหญิงชนิดาภา ฐิติปัญญาดิลก
1/10
14
เด็กหญิงณพัฒน์ วัชรินทร์พร
1/10
15
เด็กหญิงณัฐมน ทวีศิลป์
1/10
16
เด็กหญิงธริศรา รัตนเดชากร
1/10
17
เด็กหญิงธีร์วรา คงพันธ์
1/10
18
เด็กหญิงปณิตา พุนพูล
1/10
19
เด็กหญิงปานชีวา สุวรรณดี
1/10
20
เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทมาตย์
1/10
21
เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีพงษ์พันธุ์กุล
1/10
22
เด็กหญิงรติกร ท้วมเพ็ชร
1/10
23
เด็กหญิงสุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ์
1/10
24
เด็กหญิงสุวิขาดา ชูช่วน
1/10
25
เด็กหญิงณัฐมน คงคำ
1/10