โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมCan we just talk?
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 31 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายพัสกร คชรัตน์
4/8
2
นายภูมิภัทร พงศ์ปิยะประเสริฐ
4/8
3
นางสาวกัลยากร รอดสั้น
4/9
4
นางสาวเขมิกา ศรีคำเงิน
4/9
5
นางสาวพจณิชา​ พรประเสริฐ​สม​
4/10
6
นางสาวชยารัตน์ ฤทธิกุล
4/11
7
นางสาวญาณิษา ชำนาญ
4/11
8
นางสาวนลิณี สระทองอ้อย
4/11
9
นางสาวกมลวรรณ หนูสุวรรณ์
4/12
10
นางสาวคุณิตา ปานแดง
5/2
11
นางสาวสุทธิดา ทองสกุล
5/2
12
นางสาวธัญวรัตม์ สายบัว
5/7
13
นางสาวนิตยา ศักดิ์พัฒนพงศ์
5/7
14
นางสาวศศิประภา สงเคราะห์
5/7
15
นางสาวนฤภร ชาวประทุม
5/7
16
นางสาวชัชฎาภรณ์ ทิมบำรุง
5/7
17
นางสาวฐานัดดา ดาษฎาจันทร์
5/7
18
นางสาวธัญรดา ฤทธิ์เรือง
5/7
19
นางสาวพัชราภรณ์ ใจทัศน์
5/7
20
นางสาวพิมพ์วรัชณ์ เจริญพงค์
5/7
21
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
5/8
22
นางสาวจิดาภา ท่ากั่ว
5/8
23
นางสาวอัจจิมา ฤทธาภัย
5/8
24
นางสาวณัฏฐนิช วรรณโชติ
5/8
25
นางสาวเบญญาภา ถาวร
5/8
26
นางสาวจิรัฐติกาล วาสนาสูง
5/8
27
นายกนกพล สำเภาทอง
5/9
28
นางสาวชวิศา สุวรรณชาตรี
5/9
29
นางสาวฐิตากร ศิริมุสิกะ
5/9
30
นางสาวภทร ยิ้มเยื้อน
5/9
31
นางสาวกัลยรัตน์ แก้วทิพย์
5/9