โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมFab Lab
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 6 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวปานแก้ว คงบัว
4/4
2
นางสาวอัญญานี ชูพันธ์
4/4
3
นางสาวธนภรณ์ บุญสิทธิ์
6/13
4
นางสาวธัญวดี ใจห้าว
6/13
5
นางสาวอภิศชญานันท์ คำแก้ว
6/13
6
นางสาวปิยาพัชร วรลักษณ์ภักดี
6/13