โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมชุมนุมวิชาการ ท22102 ม.2/9
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 24 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายจิรภาส นิตย์มี
2/9
2
เด็กชายเตชณัฐ สิขิวัฒน์
2/9
3
เด็กชายเทพทัต ไวสินิทธ์ธรรม
2/9
4
เด็กชายธนิสร สิกขวัฒน์
2/9
5
เด็กชายธรรมนาถ ศรีภักดี
2/9
6
เด็กชายธีทัต ดำรงวุฒิ
2/9
7
เด็กชายภูมิราช จันทรัตน์
2/9
8
เด็กชายเมธัส แซ่เตีย
2/9
9
เด็กชายยศพล จักราพงษ์
2/9
10
เด็กชายโรมัน แฮร์ลาด
2/9
11
เด็กหญิงจิรนันท์ มีสาคร
2/9
12
เด็กหญิงชนากานต์ ขำฉา
2/9
13
เด็กหญิงณภัทร ช่วยบำรุง
2/9
14
เด็กหญิงณัฐกานต์ ชื่นหวงทรัพย์
2/9
15
เด็กหญิงธัญทิพย์ อินทรสาร
2/9
16
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อัครธนสุนทร
2/9
17
เด็กหญิงปาณิสรา ปิยะณัตดิ์พูล
2/9
18
เด็กหญิงวรัชญา ช่วยทุกข์
2/9
19
เด็กหญิงวัชรี ไชยชำนิ
2/9
20
เด็กหญิงศรุตา สวนพลอย
2/9
21
เด็กหญิงสุวภัทร ฤทธิเดช
2/9
22
เด็กหญิงพิมพ์สิริ โทนจินดา
2/9
23
เด็กหญิงภัทรนันท์ หมอปาน
2/9
24
เด็กหญิงกิจธนกาญจน์ กิตติกูลไพศาล
2/9