โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมติว O-Net สังคมศึกษา
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวใกล้รุ่ง หงษ์บิน
6/2
2
นางสาวปิ่นมณี หู
6/2
3
นางสาวมัณฑนา ทับท่าไม้
6/2
4
นางสาวชลธิชา รำเพย
6/2
5
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
6/2
6
นางสาวภูริชญาศ์ ภูวรกิจ
6/2
7
นางสาวธัญสินี ประดิษฐพร
6/2
8
นางสาวบุญยอร วงษ์วานิช
6/2
9
นางสาวกนกวรรณ รักกะเปา
6/3
10
นางสาวเสาวภาคย์ ยวงทอง
6/3
11
นางสาววราภรณ์ บัวแช่ม
6/3
12
นางสาวกานติมา กุลน้อย
6/3
13
นางสาวกัลยาณี ศรีทองนาค
6/4
14
นางสาวปาลิตา พรมเมศ
6/4
15
นางสาวทรรศน์พร พิเศษศุภออรรถ
6/5
16
นางสาวรพีพรรณ มธุระเมธาวี
6/5
17
นางสาวธีริศรา สุขสม
6/5
18
นางสาวปิยธิดา ยังมณี
6/5
19
นางสาวพิชญ์สินี นิลอรุณ
6/5
20
นางสาวสุภัททา สวนกูล
6/10
21
นางสาวสลิล หนูรักษ์
6/10
22
นางสาวนัทรีน นิกาหลี
6/10
23
นางสาวอัญญาณี แคล่วคล่อง
6/10
24
นายนรงชัย ชัยคง
6/11
25
นางสาวรพีพรรณ อุปลา
6/11
26
นางสาวณัฏฐาพัชร นาคะสิริ
6/11
27
นางสาวปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
6/11
28
นางสาวศศิธร ฟองสมุทร
6/11
29
นางสาวพิชญาภา อินทร์นาค
6/11
30
นางสาวปกิตตา สะอาดแก้ว
6/13