โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมท่องเที่ยวปักษ์ใต้บ้านเรา
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายธีรทัต โต๊ะเฮง
1/1
2
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองเฝือ
1/2
3
เด็กชายพิทวัส หนูบุญ
1/4
4
เด็กชายคณิศร อินทร์ดำ
1/5
5
เด็กหญิงพิชชานันท์ อินต๊ะโน
1/7
6
เด็กชายกษิต แก้วเสน
1/8
7
เด็กชายทัตพงศ์ ทองเเก้ว
2/2
8
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตู้เชื้อ
2/3
9
เด็กหญิงถิรดา ขาวนวน
2/3
10
เด็กหญิงนภเกตน์ สมทรง
2/3
11
เด็กหญิงแพรวฟ้า เพ็ชรผ่อง
2/3
12
เด็กหญิงศศิพิมพ์ เซี่ยงฉิน
2/3
13
เด็กหญิงชณิชา ยกย่อง
2/3
14
เด็กชายปัณณวิชญ์ ซ้ายเซ้ง
2/4
15
เด็กหญิงณธิดา จันทรฤทธิ์
2/5
16
เด็กหญิงปภาวดี สีบุ
2/6
17
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มะลิแย้ม
2/6
18
เด็กหญิงมันฑนา ทองอ่อน
2/6
19
เด็กหญิงปาฐิตา ไกรสร
3/4
20
เด็กหญิงพรไพลิน รักกะเปา
3/4
21
เด็กหญิงอชิรญาณ์ อินชนะ
3/4
22
เด็กหญิงสิริภัทร์ ชนะ
3/5
23
เด็กชายฐปนนท์ จุ้ยสุวรรณ
3/11
24
เด็กชายธัชพล ชุมทัพ
3/11
25
เด็กชายภูรินท์ พวงใส
3/11