โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมEnglish Games
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงณไพพรรณ พิกุลทอง
1/2
2
เด็กชายรักษ์ภูมิ แสงตะวันวงศ์
1/3
3
เด็กชายอาชวิน ทับทิมทอง
1/5
4
เด็กหญิงบุณยพร กุลรัตนมาศ
1/5
5
เด็กชายพชระ สังคหะพงศ์
1/6
6
เด็กชายพชร นาควารี
1/7
7
เด็กชายวงศกร ช่วยสงค์
1/7
8
เด็กชายอัษฎา บุรพัฒน์
1/7
9
เด็กชายโพธิวัจน์ ศรีพรหมแดง
1/8
10
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เอกปฐมศักดิ์
1/8
11
เด็กหญิงเมารี เคร็ตซ์ชมาร์
1/8
12
เด็กชายธัญชนิต เลี้ยงจรูญรัตน์
1/12
13
เด็กชายธันวา คล้ายปักษี
1/12
14
เด็กหญิงณฐมน ต.สกุล
1/12
15
เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์ ศรีทองคำ
2/2
16
เด็กหญิงชยณัฐ ศรีสุข
2/2
17
เด็กหญิงปกิตตา สมสกุล
2/2
18
เด็กชายปัณยวัจน์ รักษาเพชร
2/4
19
เด็กชายพนัชกร แซ่ลี้
2/4
20
เด็กชายพัชรพล สุวรรณโชติ
2/4
21
เด็กชายวิทธิกร ช่วยยิ้ม
2/4
22
เด็กชายธรรมศาสตร์ อุดมทองสกุล
2/4
23
เด็กชายปภังกร ศรีภักดี
2/4
24
เด็กชายพงศธร โกสิทธิ์
2/8
25
เด็กชายภาคิณ วิโนทกะ
2/11
26
เด็กชายอริยะ ถาวรวงษ์
2/11
27
เด็กชายปภังกร ยศเมฆ
3/1
28
เด็กชายบุณยกร พันธุกิจ
3/3
29
เด็กหญิงพิชญ์สินี อุดมกิจพิพัฒน์
3/8
30
เด็กหญิงสุพิชญา ศิริยงค์
3/10