โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมบาสเกตบอล
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 42 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายชนม์นันทณัฐ อภินันทพร
1/1
2
เด็กชายจักริน มั่นเรืองเดช
1/4
3
เด็กชายนัธทวัฒน์ คงทรัพย์
1/7
4
เด็กหญิงลลิตภัทร พรประเสริฐสม
1/9
5
เด็กชายธนทัศน์ จันทร์โกมุท
1/11
6
เด็กชายอธิป ชัยสุวรรณ
2/1
7
เด็กชายภูวเมธ อินทร์สังข์
2/2
8
เด็กชายภาคีนัย หนูเเก้ว
2/2
9
เด็กชายวิษณุ เฉลิมชัย
2/2
10
เด็กหญิงปิยนันท์ รัตนภรณ์
2/3
11
เด็กชายกัณฐวัฒน์ แซ่ภู่
2/5
12
เด็กชายภูวดล รักชนะ
2/5
13
เด็กชายสิปปวิชญ์ ถิรวงศ์วัฒนา
2/7
14
เด็กชายธีณภัทร อนุจันทร์
2/10
15
เด็กชายเขมพัชร์ พชรากรต่อสกุล
2/11
16
เด็กชายธนภัทร พิทักษ์
2/11
17
เด็กชายธาวิน จันทร์สอน
2/11
18
เด็กชายปัฐพี กรดนวล
2/11
19
เด็กชายชัยฟิตา ยูโซะ
3/1
20
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีโชติ
3/1
21
เด็กชายปฏิพล ธิปัตย์
3/1
22
เด็กชายเมธัส กุลศิริ
3/1
23
เด็กชายราชพฤกษ์ ทองจันทร์
3/1
24
เด็กหญิงนันทิยา ร่วมธรรม
3/4
25
เด็กหญิงรุจาภา โต๊ะแอ
3/4
26
เด็กชายธีรภัทร นิ่มนวล
3/5
27
เด็กชายภาคภูมิ อนันตศักดิ์
3/5
28
เด็กชายศุภกร คงแพทย์
3/5
29
เด็กชายพศวิชญ์ จารุรัตน์
3/6
30
เด็กชายกฤติน ด่านวิริยะกุล
3/9
31
เด็กชายราเชนทร์ วรรณศรี
3/10
32
นายปฏิพล อ้นทอง
4/4
33
นายไกรคชา สาโรชวงศ์
4/10
34
นายกรภัทร เดชมณี
4/12
35
นายณฐพล อ้นทอง
5/3
36
นายนลธวัช ใจสุข
5/4
37
นายศุภสิทธิ โสมะเกิด
5/7
38
นายบรรเจิด จูเนียร์ สาริพัฒน์
5/9
39
นายธนชล พรหมประกาย
6/4
40
นายพงศ์พสิน ทองสลัก
6/5
41
นายจิรัฏฐ์ ตันเกียรติพงัน
6/5
42
นายภูตะวัน พันธรักษ์
6/5