โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมคณิตสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 20 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายสุนทร พงสกุล
1/1
2
เด็กชายชลกร ศรีลาเทพย์
1/2
3
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีแก้วรักษ์
1/2
4
เด็กหญิงประกายกาญจน์ บุญพร้อม
1/3
5
เด็กชายธนณัฏฐ์ ชุมทอง
1/4
6
เด็กชายนรเชษฐ์ ศิริรักษ์
1/4
7
เด็กชายพีรวิชญ์ แดงมา
1/4
8
เด็กชายธราเทพ ขนอม
1/6
9
เด็กหญิงศิลป์ศุภา มุตตาหารัช
1/7
10
เด็กหญิงอาชิรญาณ์ เพชรมณี
1/9
11
เด็กหญิงธัญญ์ยประภา ธนเกียรติวงษ์
1/11
12
เด็กชายณัชฐ์ภัคทร์ รักกะเปา
2/7
13
เด็กชายพีรณัฐ มงคล
2/7
14
เด็กชายปิยพนธ์ ศรีแดน
3/5
15
นางสาวณัฎฐธิดา หนูบุญ
6/6
16
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
6/11
17
นางสาวณัฐชา หนักแก้ว
6/11
18
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
6/11
19
นางสาวหยาดทิพย์ คงเดิม
6/11
20
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
6/11