โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 45 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงฐิติชญา สกุลกิจ
1/2
2
เด็กหญิงปริยากร ประทุมเมศ
1/5
3
เด็กหญิงอิงอินทร์ โชติช่วง
1/5
4
เด็กชายธนกรณ์ พรหมหีต
1/7
5
เด็กหญิงจิตรานุช ซึมกลาง
1/7
6
เด็กหญิงศศิณา สังข์เกื้อ
1/9
7
เด็กหญิงชลชนก อานนทวีศิลป์
1/11
8
เด็กชายศุภกิตติ์ ทองศรี
2/1
9
เด็กหญิงณัฐณิชา ประสิทธิพร
2/1
10
เด็กหญิงปัญชิกา นนทกัป
2/4
11
เด็กหญิงภกรกัญ ภาราทอง
2/4
12
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เมฆเรือง
2/5
13
เด็กหญิงปวริศา สุขเจริญ
3/1
14
เด็กหญิงภูริชญา วิชัยธวัช
3/1
15
เด็กหญิงอุษามณี ลิ้มสุวรรณ
3/1
16
เด็กหญิงนงนภัส เจริญฤทธิ์
3/2
17
เด็กหญิงนัตถนิชา คงเศรษกุล
3/2
18
เด็กหญิงกรกนก อิสรา
3/4
19
เด็กหญิงกฤตพร ทินสุวรรณ์
3/4
20
เด็กหญิงโชษิตา สุขเจริญ
3/4
21
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ ล้วนโค
3/4
22
เด็กหญิงกมลชนก ปิยะกาญจน์
3/5
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยศรีมาลย์
3/5
24
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดวงประสพสุข
3/6
25
เด็กหญิงทักษพร รณรงค์
3/6
26
เด็กหญิงทิพอักษร มั่งมีสุวรรณ
3/6
27
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ชัยกิจ
3/6
28
เด็กหญิงเบญจรักษ์ ภักดีชน
3/6
29
เด็กหญิงสุทธิกานต์ พรหมวิเศษ
3/6
30
เด็กหญิงธีริศรา ทองปัสโณว์
3/10
31
เด็กหญิงณัฐณิชา ด้วงเกลี้ยง
3/11
32
เด็กหญิงหทัยภัทธ์ รักษ์เหลืองสกุล
3/11
33
นางสาวชิดชนก กัญจนกาญจน์
4/1
34
นางสาวพิมพ์ตะวัน พิมพาณี
4/3
35
นางสาวสุนิษา มัทราช
4/4
36
นางสาวอคัมย์สิริ รักษา
4/4
37
นางสาวปณิตา ชุมแสง
4/6
38
นางสาวอินทิรา ประดับ
4/6
39
นางสาวณัฐมล โสภา
4/8
40
นางสาวนันท์นภัส โสหัด
5/4
41
นางสาวกานติมา ปิยะเดช
5/4
42
นางสาวชนิดา ยุติธรรม
5/5
43
นางสาวกนกวรรณ บุญสุข
5/5
44
นางสาวเรณุกา ช่วยชนะ
5/6
45
นางสาวกรชนก แซ่ตั่น
5/6