โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมศิลปะ
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 31 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงวิชญา วิศิษฏธัญญากุล
1/3
2
เด็กหญิงชนัญชิดา ทิมปะนา
1/4
3
เด็กหญิงวิศรุตา สอนประสม
1/6
4
เด็กชายนพัตธร สังครุธ
1/7
5
เด็กหญิงณัชชา ค้าเจริญ
1/9
6
เด็กหญิงประวีณมัย คงแหลม
1/11
7
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองแท่น
2/1
8
เด็กหญิงนนทกรร เนตรวัตร
2/2
9
เด็กหญิงรัชนีวรรณ นาคทองกุล
2/2
10
เด็กชายอชิตะ คงมณี
2/3
11
เด็กชายอันดามัน คงบัว
2/3
12
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีมหาวโร
2/3
13
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองรัตน์
2/3
14
เด็กหญิงพิชญ์สินี โชติกุญชร
2/3
15
เด็กหญิงรุจิรา มณีนิล
2/3
16
เด็กหญิงกมลชนก หนูปลอด
2/3
17
เด็กหญิงมณิสรา ประศาสตร์ศิลป์
2/8
18
เด็กหญิงศศิกานต์ ช่วยชนะ
2/11
19
เด็กชายกันตวิชญ์ เสามั่น
3/2
20
เด็กชายกิตติศักดิ์ แซ่ย่ง
3/3
21
เด็กชายณภัทร เปรมประสงค์
3/3
22
เด็กหญิงนงนภัส หลิมวงค์
3/3
23
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จุลมัย
3/3
24
เด็กหญิงพิชญา ฐิติสวัสดิ์
3/9
25
นางสาวธมลวรรณ ไสยรินทร์
4/1
26
นางสาวสราลี ใจสมุทร
4/1
27
นางสาวชญาภา ประดิษฐพร
4/5
28
นางสาวณิชนันทน์ ทองพัฒน์
4/7
29
นางสาวสิริภัทร คุระเอียด
4/8
30
นางสาววรุณรัตน์ ศรีสุธรรม
5/3
31
นางสาวแพรวไพลิน พุกสวัสดิ์
5/10