โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนาฏศิลป์ และโนรา
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 67 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายกษิดิ์เดช มิตรพัฒน์
1/1
2
เด็กหญิงณิชารีย์ ทองปาน
1/2
3
เด็กหญิงอัญญ์ชลิดา บุรภัทร์เวศม์กุล
1/2
4
เด็กหญิงพิชชา ศิรินุพงค์
1/3
5
เด็กหญิงณภัทรสรณ์ อุไรโรจน์
1/4
6
เด็กหญิงรินทร์รดา เรืองนรินทร์
1/7
7
เด็กหญิงศุภิสรา แสงศรี
1/7
8
เด็กหญิงณัฐชยา ชัชวาลย์
2/1
9
เด็กหญิงวรรณนา กาใจ
2/1
10
เด็กหญิงพิมพ์ชญามน ศรีอาภานนท์
2/4
11
เด็กหญิงภควรรณ ฉิมบุตร
2/4
12
เด็กหญิงลภัสรดา ทองสง่า
2/5
13
เด็กหญิงเทพปรียา สัมพันธ์
2/5
14
เด็กหญิงปวริศา อดทน
2/5
15
เด็กหญิงปุณยวีร์ รักษ์วงศ์
2/5
16
เด็กหญิงพิยะธิดา ช่วยสงค์
2/5
17
เด็กหญิงศิราภา แก้วคง
2/5
18
เด็กหญิงสุตาภัทร นาคขวัญ
2/5
19
เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีทอง
2/5
20
เด็กหญิงอารดี จันทร์โอเอี่ยม
2/5
21
เด็กหญิงไอริสา พรมมา
2/6
22
เด็กหญิงจันทกานติ์ จินดาวร
2/6
23
เด็กหญิงพรรณภัทร หวังสร้างสุกล
2/6
24
เด็กหญิงสุชัญญา พิชิตมโน
2/6
25
เด็กหญิงศุภาพัทธ์ พรหมประดิษฐ์
2/6
26
เด็กหญิงพ ภัทรนันท์ ลบลาย
3/1
27
เด็กชายธนพัฒ กุลศิริ
3/3
28
เด็กหญิงกัญฐิมา ประดิษฐสิน
3/3
29
เด็กหญิงชนิภรณ์ จะเงาะ
3/3
30
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภักดีไทย
3/3
31
เด็กหญิงนงนภัส กาญจนะ
3/3
32
เด็กหญิงพรนภัส สังวรธรรม
3/3
33
เด็กหญิงพิจักขณา ชัยทอง
3/3
34
เด็กหญิงโศรดา ทองก่อนาค
3/3
35
เด็กหญิงสุชาทิพย์ อรัญ
3/3
36
เด็กชายศรราม ฤกษ์ติถีพร
3/4
37
เด็กหญิงกิติยา แก้วหีตนุ้ย
3/4
38
เด็กหญิงถลัชนันท์ เรือนไทย
3/4
39
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ทองสลัก
3/4
40
เด็กชายพัชรพงศ์ พลวิชัย
3/6
41
เด็กหญิงกชภัส นุกูลเตชะศิริ
3/7
42
เด็กหญิงเนตรนัดดา ศรีนวลขาว
3/7
43
เด็กหญิงนฎกร สมวงศ์
3/8
44
เด็กหญิงนันชมน อนุกูล
3/8
45
เด็กหญิงพิชญาภา วุฒิจันทร์
3/8
46
เด็กหญิงเอญดา กุลไพจิตร
3/8
47
นางสาวลัคนาวดี อุ่นเรือน
4/1
48
นางสาวณัฐกฤตา ศรีบุญเกิดกุล
4/1
49
นางสาวณัฐกมล นาคทาย
4/2
50
นางสาวโชติรส เข็มแจ้ง
4/2
51
นางสาวปวริศา ชูประสูตร
4/2
52
นางสาวภัทรมล บุญทองแก้ว
4/4
53
นางสาวพิมพ์ญาดา ดำแก้ว
4/5
54
นางสาวณัฐธยาน์ เฉวียงหงษ์
4/5
55
นางสาวพิรศา ทองปลอด
4/5
56
นางสาวรุ่งไพลิน รัตนชัย
4/7
57
นางสาวสิรินภา ระวิวงศ์
4/7
58
นายธนธรณ์ เวชกุล
4/10
59
นางสาวณิชกานต์ นพคุณ
4/10
60
นางสาวชนิสรา อินทรักษ์
5/2
61
นางสาวชนัญชิดา อินทศรี
5/2
62
นางสาวธนัตตา ด้วงทองกุล
5/2
63
นางสาวปัทมาวดี ฉิมบุตร
5/2
64
นางสาวพิมพ์พรรณ์ คงมาก
5/2
65
นางสาวจรรยมณฑน์ สิทธิสุราษฎร์
5/5
66
นางสาวกนกลดา สุวรรณมณี
5/7
67
นางสาวพิณพรรณ วีรดิษฐกิจ
5/7